”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ust-Lugan sataman tilanne Venäjällä

Komission vastaus»

Kirjallinen kysymys komissiolle
Satu Hassi, Indrek Tarand (Vihreät/EVA)
08.05.2012

Itämerellä sijaitsevan venäläisen Ust-Lugan sataman telakka sortui marraskuussa 2011. Sekalaisten korjaustöiden jälkeen venäläiset sanomalehdet kertoivat, että kaksi öljyterminaaleista avattiin maaliskuussa 2012 öljyn ja öljytuotteiden käsittelyä varten. Satama on Venäjälle strategisesti tärkeä, koska se on päätepiste toiselle Itämeren halki kulkevalle putkistolle, jonka tarkoituksena on ohittaa Valko-Venäjä.

Venäläisessä "Kommersant Money Magazine" -lehdessä raportoitiin kuitenkin, että asiantuntijat ovat varoittaneet öljyvuodon vaarasta Itämerellä, ja väitettiin, että Venäjän teknisen valvontaviranomaisen johtajan kirjeistä varapääministerille ilmenee, että öljysäiliöalusten säännöllinen lähettäminen korjatulta telakalta ei ole edelleenkään turvallista. Venäjä oli myös luvannut muiden Itämeren maiden kanssa käydyissä neuvotteluissa, että satamaa ei avata ennen kuin rakenteet ovat asianmukaisessa kunnossa.
Suomi ja Viro lähinaapureina kärsivät eniten mahdollisesta öljyvuodosta, mutta se vaikuttaa myös muihin Itämeren alueen jäsenvaltioihin.

Riippumatonta kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia ei ole tietääksemme laadittu kummastakaan öljyterminaalista siitä huolimatta, että Itämeren maat ovat Itämeren suojelukomission (HELCOM) ja kansainvälisen oikeuden puitteissa sitoutuneet varmistamaan vaikutustenarvioinnin laatimisen, kun ehdotettu toiminta voi aiheuttaa merkittävää haittaa Itämeren meriympäristölle.
– Onko komissio tietoinen Ust-Lugan sataman tilanteesta?
– Miten se aikoo minimoida mahdollisen vakavan öljyvuodon riskin Itämerellä?
– Aikooko se vaatia riippumatonta kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia edellytyksenä toiminnan jatkamiselle?

 

Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
29.6.2012

Euroopan komissio seuraa Ust-Lugan terminaalien tilannetta Helsingin komissiossa (HELCOM), jonka sopimuspuoli Venäjä on, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin öljyvuodon riskin minimoimiseksi HELCOMin puitteissa. HELCOM seuraa Ust-Lugan terminaalin tilanteen kehittymistä etenkin öljyvahinkojen torjuntavalmiuden ja torjumisen osalta meren pilaantumisen torjuntaa käsittelevän ryhmänsä kautta.

HELCOM on pyytänyt ympäristövaikutusten arviointia koskevaa lisätietoa Ust-Lugan öljyterminaalin tilanteesta. HELCOMin valtuuskuntien johtajien 14–15. kesäkuuta 2012 pidetyssä kokouksessa Venäjän federaation edustajat antoivat päivitettyä tietoa terminaalin tilanteesta ja kertoivat, että Venäjän kansallisessa lainsäädännössä edellytettiin tekemään ympäristövaikutusten arviointi, joka on suoritettu. Kokouksessa pyydettiin lisäksi kirjallista tietoa Ust-Lugan sataman kunnostustöiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista viitaten HELCOMin suositukseen 17/3 tiedoista ja kuulemisista, jotka koskevat Itämereen vaikuttavien uusien laitteistojen rakentamista.

Venäjä on allekirjoittanut Espoon yleissopimuksen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista ja ratifioi sitä parhaillaan. Euroopan komissiolla ei ole siihen saakka keinoja vaatia Venäjää laatimaan riippumatonta kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia. Komissio aikoo kuitenkin rohkaista Venäjää laatimaan Espoon yleissopimuksen mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin samalla kun se saattaa päätökseen käynnissä olevan ratifiointimenettelyn.