”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Asetus tiettyjen Atlantin alueiden koralliriuttojen suojelusta troolikalastukselta

Satu laati ympäristövaliokunnan lausunnon asetuksesta.

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta syvänmeren koralliriuttojen troolaamisen vaikutuksilta suojelemisen osalta tietyillä Atlantin valtameren alueilla

Komissio esittää, että Azorien, Madeiran ja Kanarian saarten ympärillä rajattaisiin alueet, joilla kielletään troolikalastus. Näiden alueiden merenalaisten vuorten rinteillä on syvän meren koralliriuttoja, joita troolikalastus vahingoittaa.

Vuoteen 1985 asti, jolloin Espanja ja Portugal liittyivät EU:hun, Kanarian, Azorien ja Madeiran ympärillä kalastivat lähinnä paikalliset asukkaat ja troolaus oli enimmäkseen kiellettyä. Kyseisillä alueilla sijaitsevat syvänmeren koralliriutat ovatkin toistaiseksi säilyneet hyvässä kunnossa.

EU-jäsenyyden ja vuonna 2002 toteutetun unionin kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä maat menettivät oikeuden rajoittaa kalastusta kansallisuuden perusteella. Espanjan ja Portugalin saamat siirtymäajat kalastusoikeuksien rajoituksille ovat nyt kuluneet loppuun. Kalastusoikeuksien avaaminen ja erityisesti troolaus uhkaa riuttoja, joilla meriluonnon monimuotoisuus on erityisen suurta. Komission esitys kieltäisi troolauksen saariryhmien ympäristössä. Esitys sallisi muut kalastustavat.

Satu puolsi ympäristövaliokunnalle laatimassaan lausunnossa komission esitystä aluerajauksista korallien suojelemiseksi. Ympäristövaliokunta hyväksyi Satun lausunnon 16.11.2004. Lausunto siirtyi kalastusvaliokunnalle, jonka portugalilainen jäsen, vasemmistoryhmän meppi Sérgio Ribeiro laati asiasta parlamentin mietinnön. Satu kävi kalastusvaliokunnassa äänestämässä myös itse mietinnöstä. Yllätyksekseen Satu päihitti asetuksen pääkysymystä koskeneessa kalastusvaliokunnan äänestyksessä valiokunnan oman esittelijän.

Komissio oli esittänyt suorakulmaisia suoja-alueita, joilla kiellettäisiin kalastus pohjatrooleilla syvänmeren koralliriuttojen suojelemiseksi. Kalastusvaliokunnan esittelijä Ribeiro ehdotti, että suoja-alueiden rajat olisivat sama kuin näiden saarten talousaluevesirajat. Tällaiset suoja-alueet olisivat isompia mutta ne olisivat ongelma sekä ympäristön kannalta että juridisesti. Kaikki ne merenalaiset vuoret, joiden rinteillä suojeltavia koralliriuttoja on, eivät nimittäin ole talousaluevesirajauksen sisällä. Lisäksi kansainvälisten sopimusten mukaan tällaisten rajausten tulee perustua luonnontieteellisiin seikkoihin. Satu oli omassa lausuntoehdotuksessaan asettunut samalle kannalle kuin komissio ja tuki vain tieteellisesti perusteltavia rajauksia. Ympäristövaliokunnan enemmistö oli samaa mieltä asiasta, ja sille kannalle asettui nyt siis Satun yllätykseksi myös kalastusvaliokunnan enemmistö.

Parlamentti äänesti kalastusvaliokunnan mietinnöstä 16.12. täysistunnossaan. Satu jätti täysistuntoäänestykseen muutosehdotuksen, jolla korostetaan tarvetta suojelutoimenpiteisiin samankaltaisilla syvänmeren vuorilla muillakin EU:n merialueilla. Satu korosti myös lausunnossaan kansainvälisen yhteistyön tarvetta syvänmeren biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Satun muutosehdotus hyväksyttiin täysistunnossa.

Parlamentin mietintö asetusehdotuksesta on luonteeltaan neuvoa-antava. Päätöksen asetuksesta tekee ministerineuvosto.

Lue lisää:
Lausunto

Parlamentin hyväksymä päätöslauselma:
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-0108+0+DOC+XML+V0//FI&LEVEL=3&NAV=X

Komission esitys:
http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/Result.do?T1=V4&T2=2004&T3=0058&RechType=RECH_naturel&Submit=Hae

WWF:
http://www.wwf.fi/ymparisto/meret_jarvet/valtameret/koralliriutat.html