”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Uraanin korkean polttoasteen riskit EPR-reaktoreissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi, Marie-Anne Isler-Beguin, Rebecca Harms (Verts/ALE) 23.04.2008

Aihe: Uraanin korkean polttoasteen riskit EPR-reaktoreissa

Areva/Siemensin suunnittelemassa eurooppalaisessa painevesireaktorissa (EPR) aiotaan käyttää polttoainetta, jonka polttoaste on vähintään 60 GWd/tU, mikä on enemmän kuin yhdessäkään kaupallisessa käytössä olevassa ydinreaktorissa tähän mennessä. Euroopassa on rakenteilla kaksi EPR-reaktoria, yksi Olkiluotoon ja toinen Flamanvilleen, Ranskaan.

Yhdysvaltojen ydinvalvontavirasto NRC tutkii parhaillaan korkean polttoasteen polttoaineen turvallisuutta. Tutkijatiimi, jota vetää Michel Billone Argonnen kansallisessa laboratoriossa Illinoisissa, totesi äskettäin, että polttoaineet, joiden polttoaste ylittää 45 GWd/tU, aiheuttavat uusia turvallisuusongelmia eivätkä vastaa NRC:n voimassa olevia turvamääräyksiä, jollei muuteta tapaa, jolla polttoainesauvat suojataan. Vaaratilanne syntyy, jos jäähdytysvesi häviää yhtäkkiä, kuten tapahtui Three Mile Islandin ydinvoimalassa vuonna 1979. Jos suojakuoret haurastuvat, sauvat voivat hajota ja niistä voi vuotaa reaktorihalliin plutoniumia ja muita radioaktiivisia aineita.

NRC:n nykyiset säännöt eivät sovellu polttoaineeseen, jonka polttoaste on yli 45 GWd/tU. Testeissä, joissa simuloitiin jäähdytysveden häviämistä, zirkoniumkuori haurastui jo ennen kuin hapettunut kerros oli 17 % suojakuoren paksuudesta. New Scientist -lehti kertoi 14. huhtikuuta 2008, että NRC on käynnistänyt kolmivuotisen kuulemisen tarkoituksena tiukentaa turvamääräyksiä.

Jos Olkiluodon reaktorin rakentaminen edistyy TVO:n julkaiseman viimeisimmän aikataulun mukaisesti, se olisi toimintavalmis vuonna 2011, juuri kun NRC:n käynnistämän kuulemisen tulosten odotetaan olevan saatavilla.

Polttoaine, jonka polttoaste on 55 GWd/tU, on varastointihetkenä noin 50 prosenttia radioaktiivisempaa kuin polttoaine, jonka polttoaste on 33 GWd/tU. Korkea radioaktiivisuus merkitsee korkeampaa lämpötilaa jätteen varastoinnin aikana, ja polttoainesauvat on varastoitava kauemmaksi ja niiden väliaikaisen varastoinnin ennen loppuvarastointia on oltava pidempikestoista.

Euroopassa standardit perustuvat yhä 45 GWd/tU:n polttoasteelle. Suunniteltaessa uusia ydinvoimaloita Eurooppaan on otettava huomioon korkeampi sulamisriski ja ydinjätteen lisääntynyt radioaktiivisuus.

Ovatko Yhdysvalloissa tehdyt korkean polttoasteen polttoainetta koskevat tutkimukset ja NRC:n käynnistämä kuuleminen komission tiedossa? Aikooko komissio kehottaa kansallisia ydinturvaviranomaisia Euroopassa, ja eritoten Ranskassa ja Suomessa, tarkastamaan korkean polttoasteen polttoainetta käyttävien reaktorien turvallisuuden ja minimoimaan sulamisen ja radioaktiivisten vuotojen korkeamman riskin sekä ydinjätteen varastointiin liittyvät riskit? Aikooko komissio harkita uudelleen, hyväksyykö se ydinreaktorihankkeet, joissa käytetään polttoainetta, jonka polttoaste on yli 45 GWd/tU, kunnes Yhdysvalloissa meneillään olevat tutkimukset valmistuvat ja on ryhdytty kaikkiin varotoimiin sen varmistamiseksi, että uudet riskitekijät on poistettu tai niitä on pienennetty.

 

E-2621/08FI
Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus
(16.06.2008)

Komissio on tietoinen Yhdysvalloissa tehdyistä korkean palaman polttoaineita koskevista tutkimuksista sekä Yhdysvaltojen ydinvalvontaviraston NRC:n käynnistämästä kuulemisesta. Ydinalaan ja erityisesti ydinpolttoainekierron turvallisuuteen liittyvää tieteen ja tekniikan uusinta kehitystä seurataan tarkkaan Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) Euratom-työohjelman puitteissa. NRC otti äskettäin yhteyttä YTK:n Transuraanien tutkimuslaitokseen ja pyysi laitosta osallistumaan arvoisan parlamentin jäsenen esille ottamiin kysymyksiin liittyvään tutkimukseen. Ehdotusta käsitellään parhaillaan.

Ydinlaitosten turvallisuudesta ei ole annettu yhteistä eurooppalaista lainsäädäntöä, joten reaktorien hyväksyminen on tällä hetkellä täysin kansallisten sääntelyviranomaisten vastuulla.

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti suunniteltuun polttoasteen korottamiseen liittyviä radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevia suunnitelmia. Tietojen perusteella pyritään arvioimaan vaikutukset muihin jäsenvaltioihin sekä normaaleissa toimintaoloissa (suuremmat tritiumpäästöt) että onnettomuustilanteissa (radionuklidien määrä kasvaa).

Rakenteilla olevien EPR-reaktorien osalta voidaan todeta, että Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti perustettu asiantuntijaryhmä tutkii parhaillaan Flamanvillen reaktorista toimitettuja tietoja. Olkiluotoa koskevia tietoja ei ole vielä saatu.