”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Teollisuuden Voima Oy:n peitetty osingonjako

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi ja Heidi Hautala (Verts/ALE) 24.3.2010

Suomessa eräät voimayhtiöt, kuten Olkiluodon kolmatta ydinvoimalaa rakennuttava Teollisuuden Voima Oy (TVO) myyvät tuottamansa sähkön yhtiön osakkaille omakustannushintaan. Periaatetta on pidetty laillisena, koska Korkein hallinto-oikeus (KHO) hyväksyi sen kahdessa ratkaisussaan vuosina 1963 ja 1968 (KHO 1963 I 5 ja KHO 1968 B II 521). Yksi ratkaisuista koski Oy Mankala AB:tä, siksi tätä toimintamallia alettiin kutsua Mankala-periaatteeksi.
 
Kilpailu- ja verolainsäädännöt ovat 1960-luvun jälkeen muuttuneet paljon, ei vähiten siksi, että Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995. Nykyinen lainsäädäntö kieltää osakeyhtiötä myymästä tuotettaan osakkeille erikoishinnalla. Jos osakeyhtiö myy osakkaille tuotettaan markkinahintaa halvemmalla, se katsotaan peitetyksi osingonjaoksi ja hyöty veronalaiseksi tuloksi. Jostakin syystä Suomi kuitenkin edelleen sallii sähköyhtiöiden toiminnan Mankala-periaatteella. Toisin sanoen sähköyhtiöiden sallitaan poiketa muita yhtiöitä koskevista verotuksen ja reilun kilpailun periaatteista.
 
Katsooko komissio EUn kilpailulainsäädännön periaatteiden mukaiseksi, että sähköyhtiöt, kuten TVO saavat myydä sähköä osakkailleen markkinahinnasta poikkeavaan hintaan?

E-2217/10 FI

Komission jäsenen Joaquín Almunian komission puolesta antama vastaus
30.4.2010

Parlamentin jäsenet tuovat esiin sen, että Suomessa eräät muiden teollisuusyritysten määräysvallassa olevat voimalaitokset saavat myydä tuotettua sähköä osakkeenomistajilleen omakustannushintaan (nk. Mankala-periaate). Suomen korkeimman hallinto-oikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan omistajien ei katsota saavan osinkoa tai verotettavaa tuloa ostaessaan sähköä tällaiseen markkinahintaa alhaisempaan hintaan. Parlamentin jäsenet kyseenalaistavat sen, onko tällainen verokohtelu EU:n kilpailusääntöjen mukainen.

Komissio ei tunne parlamentin jäsenten mainitseman verotuskäytännön yksityiskohtia. Komissio ei siis voi vielä tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Se kuitenkin pyytää Suomelta tiedot, jotka tarvitaan asian arvioimiseksi erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyvien valtiontukia koskevien sääntöjen nojalla.