”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Taigametsähanhen (Anser fabalis fabalis) pesimäkannan taantuminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 18.6.2010

Taigametsähanhen pesimäkanta Suomessa ja Ruotsissa on saaliskanta- ja levähdysaluelaskennan mukaan taantunut erittäin voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Syinä tähän arvioidaan olleen tehostetusta maankäytöstä johtuva luonnollisen elinympäristön kaventuminen ja jäsenvaltioissa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa ja Hollanti) tapahtuva liikametsästys. Esimerkiksi Suomessa ei ole ryhdytty lainsäädännöllisiin suojelutoimenpiteisiin taigametsähanhen kannan pelastamiseksi.

Osittain siitä syystä, ettei taigametsähanhen kannan vähenemisestä ole saatavilla pesimäaluelaskentaan pohjautuvaa arviota, lajiin ja sen elinympäristöön ei ole kohdistettu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelutoimenpiteitä (2009/147/EC, ks. mm. 3. artiklan kohta 2, 7. artiklan kohdat 1 ja 4 sekä liite 2 A:n lajiluettelo).

Onko komissio tietoinen kannan voimakkaasta taantumisesta? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä selvittääkseen taigametsähanhen EU:n alueella esiintyvän pesimäkannan tämänhetkisen koon ja suojelutarpeen? Miten se aikoo turvata lajin pesimäbiotoopin säilymisen niin, että taigametsähanhen kannankehitys muuttuu suotuisaksi? Miten komissio aikoo taata lintudirektiivin noudattamisen jäsenvaltiossa niin, ettei niissä sijaitsevilla levähdys- ja talvehtimisalueilla tapahtuva metsästys vaaranna taigametsähanhen pesimäkantaa EU:n alueella?