”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Suomessa kasvavien sienien radioaktiivisuudesta tiedottaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 10.01.2007

Aihe: Suomessa kasvavien sienien radioaktiivisuudesta tiedottaminen

Komission suosituksen (2003/120/EY) mukaan EU:ssa myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuus ei saa ylittää 600 Bq/kg. Väestölle tulisi tiedottaa tilanteesta eri alueilla. Jos pitoisuusrajan ylittäviä tuotteita löytyy markkinoilta, tapauksista tulee ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenmaille.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tutkimusaineiston mukaan Suomen suppilovahveroiden cesium137-pitoisuuden keskiarvo vuosina 1999-2003 oli hieman alle 1000 Bq/kg. Enimmillään pitoisuus oli 3100 Bq/kg. Suppilovahvero on herkullinen ja suosittu ruokasieni, jota kerätään ja myydään Suomessa paljon, monet kuivaavat sitä talveksi. Myös jotkut muut herkulliset ja suositut ruokasienet keräävät merkittävästi radioaktiivista cesiumia, kuten musta torvisieni, kehnäsieni, mustavahakas ja useat rouskut. Niiden radioaktiivisuus ylittää keskimäärin selvästi EU-suositusrajan eniten Tshernobyl-laskeumaa saaneissa kunnissa (laskeumakartan alueet 4 ja 5).

STUK tiedotti 6.8.2004, että Suomen järvikaloissa ja sienissä löytyy EU-suosituksen ylittäviä cesium-pitoisuuksia monissa osissa maata. Pääuutiseksi tästä tiedotteesta tuli useimmissa lehdissä, että suomalaiset saavat sienistä hyvin pienen säteilyannoksen, ei se että monissa kunnissa useiden suosittujen ruokasienten radioaktiivisuus ylittää EU-rajan selvästi ja jopa moninkertaisesti.

Vasta 26.8.2005 STUK antoi yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten sienten radioaktiivisuutta voi vähentää kotona. Ja vasta viime syksynä, 29.8.2006 STUK kehotti sienten myyjiä mittaamaan myytävien sienten radioaktiivisuuden.

Katsooko komissio, että Suomen viranomaiset tiedottavat riittävän hyvin suomalaisten sienten radioaktiivisuudesta kansalaisille, komissiolle ja muille jäsenmaille?

E-0077/07FI

Vastaus
(5 maaliskuuta 2007)

Komissio haluaa täsmentää, että suositus 2003/120/EY on mitätöity 26. helmikuuta 2003 annetulla oikaisulla (EUVL L 51, 26.2.2003, s. 23) ja että arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemat säännökset sisältyvät olennaisilta osiltaan suositukseen 2003/274/Euratom .

Suomen viranomaiset toimittavat komissiolle säännöllisin väliajoin tietoja radioaktiivisuuden tasosta ilmassa, vedessä ja maaperässä Euratomin perustamissopimuksen 35–36 artiklan mukaisesti. Nämä tiedot sisältävät lisäksi tietoja radioaktiivisuuden tasosta yksittäisissä elintarvikkeissa, kuten maidossa, ja aterianäytteissä. Elintarvike- ja ateriatietojen perusteella voidaan tehdä realistinen ja edustava arvio riskistä altistua säteilylle ruoan kautta.

Myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) Internet-sivustolla olevat STUK-B-TKO-raportit sisältävät tietoja siitä, miten paljon tietyt luonnosta peräisin olevat elintarvikkeet sisältävät yhä radioaktiivista cesiumia Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena. Tässä yhteydessä on korostettava, että komission vuonna 2003 antama suositus 2003/274/Euratom perustuu nimenomaisesti näihin muutamien jäsenvaltioiden – myös Suomen – toimittamiin tietoihin.

STUK tiedottaa väestölle säteilykysymyksistä säännöllisin väliajoin erilaisten tiedotuskanavien kautta, joita ovat Internet-sivusto, tiedotteet ja lehtiartikkelit, suurelle yleisölle tarkoitetut oppaat, tiedotusvälineille ja paikallisviranomaisille tarkoitetut seminaarit ja tiedotustilaisuudet sekä televisio- ja radiohaastattelut. Suosituksen 2003/274/Euratom antamisesta lähtien Suomen viranomaiset (STUK ja EVIRA ) ovat tehostaneet järvikaloista ja metsäsienistä antamaansa kuluttajaneuvontaa.

Komissio ei ole saanut asetuksella (EY) N 😮 178/2002 perustetun nopean hälytysjärjestelmän kautta jäsenvaltioilta ilmoitusta tapauksista, joissa suomalaiset luonnosta peräisin olevat elintarvikkeet olisivat ylittäneet säädetyt enimmäisrajat.

 

Alaviitteet:

1) Komission suositus, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta , EUVL L 47, 21.2.2003.

2) Komission suositus, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta, EUVL L 99, 17.4.2003, ja EUVL L 109, 1.5.2003.

3) Suomen elintarviketurvallisuusvirasto.

4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, EYVL L 31, 1.2.2002.