”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Seuraamukset väärin ilmoitetusta energiankulutuksesta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi, Fiona Hall, Sirpa Pietikäinen and Anni Podimata 1.6.2011

Hyväksymällä asetuksen (EY) N:o 765/2008 EU on tunnustanut, että markkinavalvonta on tärkeää energiakysymysten ja ympäristön sekä kansalaisten terveyden ja turvallisuuden suojelun kannalta.

Äskettäin julkaistut ATLETE-testausohjelman (www.atlete.eu) kotitalouksien jääkaappeja koskevat tulokset osoittivat, että energiamerkintöjen tiedot eivät vastaa mittaustuloksia 53 prosentissa testatuista laitteista. Tästä voidaan päätellä, että sama pätee myös moniin muihin energiaan liittyviin tuotteisiin.

Tällainen tilanne pitäisi välttää. Muuten EU:n energianormit ovat tehottomia paremman energiatehokkuuden edistämisessä. Se, että osa yrityksistä merkitsee tuotteensa harhaanjohtavasti, on myös kilpailullinen ongelma. Teollisuudessa pitäisi olla tasapuoliset toimintaedellytykset.

Koska asetusta sovelletaan kaikkeen yhteisön yhdenmukaistamislainsäädäntöön, joka sisältää ehtoja tuotteiden markkinoinnille unionissa, sen varmistaminen, että energia- ja ympäristölainsäädäntöä noudatetaan, pitäisi olla markkinavalvontaviranomaisten päätavoite. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden pitäisi laatia rangaistuksia koskevia erityisiä sääntöjä, joiden piiriin kuuluisi myös merkintöjen luvaton käyttö, jotta EU:n markkinoille saatettujen tuotteiden energiatehokkuus sekä niiden ympäristövaatimusten mukaisuus varmistettaisiin.

Edellä esitetyn perusteella kysymme seuraavaa:

1. Minkälaisia seuraamuksia komissio aikoo ehdottaa jäsenvaltioille ekologista suunnittelua koskevan direktiivin sekä energiamerkintöjä koskevan direktiivin tarkistusten yhteydessä määrättäväksi sellaisille valmistajille, jotka ilmoittavat tuotteidensa energiankulutuksen väärin?
2. Voiko komissio antaa arvion siitä, kuinka monta prosenttia energiaan liittyvien tuotteiden valmistajista ilmoittaa tuotteidensa energiankulutuksen väärin
 

 

FI
E-005829/2011
Komission jäsenen Günther Oettingerin
komission puolesta antama vastaus
(19.7.2011)

1. Jäsenvaltioiden velvollisuutta määrätä talouden toimijoille seuraamuksia kansallisten täytäntöönpanotoimien noudattamatta jättämisestä on vastikään vahvistettu asetuksen (EY) N:o 765/2008  mukaisesti: uudelleenlaadituissa ekologista suunnittelua koskevassa direktiivissä 2009/125/EY  ja pakkausmerkintöjä koskevassa direktiivissä 2010/30/EU  jäsenvaltiot velvoitetaan säätämään tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia valmistajille, jotka eivät ilmoita laitteidensa energiankulutusta oikein. Komissio arvioi parhaillaan, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet mainittuja velvoitteita, jotka oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. marraskuuta 2010 mennessä (ekologista suunnittelua koskeva direktiivi) ja 20. kesäkuuta 2011 mennessä (pakkausmerkintöjä koskeva direktiivi). Koska kansallinen täytäntöönpanoaika on mennyt umpeen vasta hiljattain, komissio ei aio tehdä näihin säännöksiin muutoksia osana mainittujen direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU mahdollista uudelleentarkastelua.

2. Komissiolla ei vielä tällä hetkellä ole käytössään Euroopan unionin tason tietoja siitä, miten markkinoilla noudatetaan näitä vaatimuksia, mutta komissio on pyytänyt jäsenvaltioita toimittamaan mainitut tiedot. Lisäksi komissio arvioi parhaillaan markkinavalvontatoimien tehokkuutta osana ekologista suunnittelua koskevan direktiivin uudelleentarkastelua.