”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Sant' Antninin kierrätyslaitos Maltalla

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 22.05.2007

Aihe: Sant’ Antninin kierrätyslaitos Maltalla

Maltan hallitus on hakenut ja saanut EU:n tukea Sant’ Antninin kierrätyslaitoksen laajentamiseen ja modernisointiin Marsascalassa. Kansalaisliikkeiden näkemyksen mukaan laitos on liian lähellä asutusta. Lisäksi paikalliset kansalaisryhmät ovat moittineet kuulemismenettelyä riittämättömäksi.

Paikallisten kansalaisryhmien mukaan päätöksentekoprosessin keskeinen puute on ollut se, että ympäristöviranomaiset ovat selvittäneet vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja vain 18 000 neliömetrin laitokselle, mutta jäteyhtiö WasteServ ilmoitti vasta tämän jälkeen tarvitsevansa laitokselle 47 000 neliömetrin alueen. Tämän jälkeen suuremman laitoksen vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ei lainkaan enää selvitetty. Selvityksen kohteena sijaintipaikoista vain Sant’ Antnin soveltui laitokselle, joka oli huomattavasti ennakoitua suurempi. Näin ollen vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ei ole tosiasiallisesti selvitetty.

Hanketta tuetaan EU:n koheesiorahastosta 16,4 miljoonalla eurolla.

Onko komissio selvittänyt jäteyhtiö WasteServin ja paikallisten viranomaisten menettelyn laillisuuden tai aikooko komissio tehdä sen? Katsooko komissio, että 47 000 neliömetrin laitoksen vaihtoehtoiset sijaintipaikat on selvitetty asianmukaisesti?

E-2594/07FI
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
(25.7.2007)

Perustamissopimuksen määräysten nojalla komissiolla on toimivalta valvoa sitä, onko yhteisön lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita noudatettu oikein. Yksittäisten hankkeiden sijoituspaikan valinta jäsenvaltioissa ja yksityiskohtaiset menettelyt yleisön kuulemiseksi kuuluvat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yksinomaiseen toimivaltaan eikä komissiolla ole valtuuksia puuttua niihin.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin mukaan tiettyjä julkisia ja yksityisiä hankkeita varten, jotka todennäköisesti aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia, olisi myönnettävä lupa vasta ympäristövaikutusten ennakkoarvioinnin jälkeen. Kun hankkeesta tehdään ympäristövaikutusten arviointi, direktiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan hankkeesta vastaavan on toimitettava ”selostus hankkeesta vastaavan tutkimista tärkeimmistä vaihtoehdoista ja tiedot hänen valintaansa vaikuttaneista pääasiallisista syistä ottaen huomioon ympäristövaikutukset”. Viittaus ”vaihtoehtoihin” on yleinen ja kattaa monenlaiset vaihtoehdot, kuten vaihtoehtoiset prosessit tai tekniset ratkaisut sekä maantieteelliset vaihtoehdot. Kyseessä olevassa tapauksessa hanke liittyy olemassa olevan jätteenkierrätyslaitoksen laajennukseen ja uudenaikaistamiseen, joten vaihtoehtoisia maantieteellisiä sijoituspaikkoja ei todellisuudessa ole.

Komissio on arvioinut tiedot, jotka Sant’Antninin jätteenkierrätyslaitoksen uudenaikaistamisesta on toimitettu, ja tarkastellut sitä, miten yhteisön ympäristölainsäädännön vaatimuksia on noudatettu. Tällä hetkellä komissio katsoo käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei voida todeta yhteisön lainsäädäntöä rikotun.