”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Saksassa sijaitsevalle Unterallgäun alueelle suunniteltu jätteenpolttolaitos

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE 
Hiltrud Breyer (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) 4.3.2009

Aihe: Saksassa sijaitsevalle Unterallgäun alueelle suunniteltu jätteenpolttolaitos

Suomalaiseen Myllykoski-konserniin kuuluva Lang Papier -yritys aikoo korvata Unterallgäussa Ettringenin kunnassa sijaitsevan yli 50 vuotta vanhan raskasta polttoöljyä käyttävän voimalaitoksen lämpö- ja voimalaitoksella, josta tulisi tarkemmin tarkasteltuna Baijerin toiseksi suurin jätteenpolttolaitos. Uudessa laitoksessa poltettaisiin paperiteollisuuden tuottaman jätteen ja teollisuus- ja yhdyskuntajätevedestä tuotetun lietteen lisäksi myös noin 90 000 tonnia korvaavia polttoaineita. Nämä ”korvaavat polttoaineet” ovat esilajiteltuja jätteitä, joita kuljetetaan Ettringeniin muista Saksan osavaltioista ja muista EU:n jäsenvaltioista 450 kilometrin säteellä. Laitoksen koon ja epätavallisen polttoainevalikoiman lisäksi huolta aiheuttavat käytettävät savukaasujen puhdistusmenetelmät, jotka eivät ole läheskään nykyisten teknisten mahdollisuuksien mukaisia. Ennakoidut epäpuhtauspäästöt ovat suuri ympäristö- ja terveysriski, koska ilmaan pääsee suuria määriä pienhiukkasia, elohopeaa ja muita dioksiinien ja furaanien kaltaisia myrkyllisiä raskasmetalleja.

1. Kyseisellä alueella on jo käytössä kolme kunnallista jätteenpolttolaitosta, joihin on verovaroilla hankittu parhaat suodatusjärjestelmät ja joiden kapasiteetti ei ole jätekertymän vähenemisen vuoksi täysimääräisesti käytössä. Mitä mieltä komissio on siitä, että kyseinen yksityisyritys ei huomioi alueellisia tarpeita, ottaa käyttöön huonomman savukaasujen suodatusjärjestelmän omaavaa lisäkapasiteettia ja kilpailee jo olemassa olevien julkisten laitosten kanssa? Eikö kyseisessä laitoksessa tulisi käyttää parasta savukaasujen puhdistusmenetelmää?

2. Jätteenpolttolaitos aiotaan perustaa viranomaisten pilaantuneeksi maa-alueeksi julistaman, 330 000 kuutiometrin suuruisen entisen teollisuuskaatopaikan viereen. Kaatopaikan pohjaa ei ole eristetty, ja alue rajoittuu Wertach-jokeen. On olemassa se vaara, että rakennustyöt vaikuttavat haitallisesti pohjaveteen. Eikö komissio pidä tätä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin vastaisena?

3. Tästä suuresta laitoksesta (hallin korkeus noin 50 metriä, savupiipun korkeus noin 80 metriä) ei ole tehty lainkaan aluesuunnittelua koskevaa arviointia. Eikö komissio pidä tätä ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 85/337/ETY vastaisena?

4. Unterallgäun piirikunta on määritelty Leader+-aloitteesta myönnettävän EU-rahoituksen suhteen terveysalueeksi (Gesundheitsregion). Eikö komissio ole sitä mieltä, että Lang Papier  yrityksen hanke on ristiriidassa kyseisen aloitteen kanssa?

E-1651/09FI
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
6.5.2009

1. Toimitettujen tietojen mukaan kyseessä olevan paperiteollisuusyhtiön tarkoituksena on korvata raskaalla polttoöljyllä toimiva polttolaitos sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella, jossa poltettaisiin paperiteollisuuden tuotannosta syntyvää jätettä, yhdyskuntien jätevesien puhdistamolietettä, teollisuuslietettä ja jäteperäisiä polttoaineita. Sähkön ja höyryn muodossa tuotettua energiaa käytettäisiin paperitehtaan käyttämiseen.

Yhteisön jätehuoltolainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, jotta jätehuollossa asetetaan ensisijalle jätteiden syntymisen ehkäiseminen tai vähentäminen. Tämän jälkeen ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavat valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys ja muu hyödyntäminen. Viimeisenä vaihtoehtona on loppukäsittely . Jotta jätehuoltotavoitteet saavutettaisiin, jäsenvaltioiden on laadittava yksi tai useampi kansallinen jätehuoltosuunnitelma . Sen arvioiminen, onko suunniteltu jätteenpolttolaitos kansallisten jätehuoltosuunnitelmien mukainen, kuuluu kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Päästöjen valvonnan osalta voidaan todeta, että jos uutta laitosta on todellakin tarkoitus käyttää pääasiassa energian tuotantoon, se katsotaan jätteenpoltosta annetussa direktiivissä 2000/76/EY  tarkoitetuksi rinnakkaispolttolaitokseksi. Lisäksi laitoksen toiminta kuuluu myös ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin 2008/1/EY (IPPC-direktiivin)  soveltamisalaan. Jätepolttodirektiivin säännökset, kuten tiukat päästöjen raja-arvot sekä seurantavelvoitteet, ovat vähimmäisvaatimuksia, ja niiden täyttäminen ei välttämättä tarkoita sitä, että IPPC-direktiivin kaikkia säännöksiä olisi noudatettu.

IPPC-direktiivissä edellytetään, että laitokset noudattavat toiminnassaan toimivaltaisten viranomaisten yhtenäisen menettelyn mukaan myöntämää lupaa. Luvassa esitetään ehdot pilaantumista aiheuttavilla aineille. Päästöjen raja-arvojen on perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT), jotta varmistetaan ympäristön suojelun korkea taso ja otetaan samalla huomioon paikalliset olot. Luvassa ei edellytetä tietyn tekniikan tai teknologian käyttöä. Toiminnanharjoittajan on päätettävä, minkä teknologian avulla luvassa asetettuja päästörajoja voidaan noudattaa, ja asennettava kyseinen teknologia. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava luvan ehtojen noudattaminen.

2. Uuden polttolaitoksen rakentamisesta entisen kaatopaikan viereen katsotaan aiheutuvan todennäköisesti haitallisia vaikutuksia paikalliseen pohjaveteen. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on laadittava vuoden 2009 loppuun mennessä vesipiirien hoitosuunnitelmat sekä toimenpideohjelmat, jotta voitaisiin saavuttaa vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Uuden teollisuuslaitoksen rakentaminen entisen kaatopaikan viereen ei välttämättä ole ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa olisi selvitettävä, olisiko rakennustöillä negatiivisia vaikutuksia paikalliseen pohjaveteen. Lupamenettelyssä olisi asianmukaisesti otettava huomioon arvioinnissa saadut tulokset ja määritettävä toimenpiteet, joiden avulla haitalliset vaikutukset vesiin voidaan välttää tehokkaasti.
  
3. Uutta lämpösähkölaitosta koskeva hyväksymismenettely on käynnissä parhaillaan. Uudella laitoksella on tarkoitus korvata nykyinen ”eteläinen” laitos, jonka on määrä lopettaa toimintansa vuonna 2012. Tähän menettelyyn kuuluu myös suunnitellun hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Siinä on noudatettava asiaa koskevaa Saksan lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön EU:n lainsäädäntö, erityisesti tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi 85/337/ETY , sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY  ja direktiivillä 2003/35/EY . Hyväksymisprosessi (johon kuuluu myös yleisön kuuleminen) koskee ensimmäisessä vaiheessa osittaista lupaa (ainoastaan fyysiset osat, ei lämpövoimalan toimintaa), ja siihen kuuluu myös alustava arviointi koko hankkeesta. Osana yleisön kuulemisprosessia järjestetään julkinen kuulemistilaisuus, joka on määrä pitää 25. toukokuuta 2009. Koska virallista päätöstä ei ole tehty eikä asiasta ole muita tietoja, mahdollisesta EY:n lainsäädännön rikkomisesta ei ole näyttöä.

4. Unterallgäun alueen PR-toimet kuuluvat yksinomaan toimivaltaisille viranomaisille ja niille paikallisille kumppaneille, jotka osallistuvat maaseuturahaston  rahoittamiin Leader-ohjelman paikallisen kehittämisen strategioihin.

1. Katso jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY 3 artikla (EUVL L 114/9, 27.4.2006) ja direktiivin 2008/98/EY 4 artikla (EUVL L 312, 19.11.2008).
2. Katso direktiivin 2006/12/EY 7 artikla ja direktiivin 2008/98/EY 28 artikla.
3. EYVL L 332, 28.12.2000.
4. EUVL L 24, 29.1.2008
5. Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä
kesäkuuta 1985 (EYVL L 175, 5.7.1985).
6. Direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta (EYVL L 73, 14.3.1997).
7. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003 (EUVL L 156, 25.6.2003).
8. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.