”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Saimaannorpat ja verkkokalastus Suomessa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 21.04.2009

Aihe: Saimaannorpat ja verkkokalastus Suomessa

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa saimaannorppa esiintyy. Saimaannorppa oli sukupuuton partaalla joitakin vuosikymmeniä sitten, mutta kanta on suojelutoimien avulla saatu jonkin verran vahvistumaan. Nyt kanta on taas kääntynyt laskuun. Norpan lisääntymistä vaikeuttaa, että talvet ovat muuttuneet leudommiksi eikä synnytysaikaan järven jäällä välttämättä ole enää lumikinoksia, joissa kuutit voivat viettää ensimmäiset viikkonsa jäätäviltä tuulilta suojassa. Kuutteja myös kuolee kalastajien verkkoihin merkittäviä määriä. Jopa puolet kyseisen vuoden kuuteista on menehtynyt kalastajien verkkoihin.

Saimaannorppa kuuluu EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteissä II ja IV (a) mainittuihin lajeihin, ja on yksi EU:n ensisijaisen tärkeistä lajeista (priority species).

Suomen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila päätti äskettäin, että norpan tärkeimmille lisääntymisalueille ei aseteta verkkokalastuskieltoa niiksi kuukausiksi, joina se olisi kuuttien selviytymisen kannalta tärkeintä, vaan suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tähänastinen kehitys osoittaa kuitenkin, että vapaaehtoinen suojelu ei toimi. Kuuttien suojeluntarve on ollut tiedossa kyseisillä alueilla vuosikymmenien ajan ja silti verkkokalastus jatkuu ja sen myötä kuuttien takertuminen kalaverkkoihin ja siitä seuraavat kuolemat.

Onko komissio tietoinen siitä, että saimaannorpan suojelu ei Suomessa vastaa sitä, mitä sen uhanalainen asema ja suojeluluokitus edellyttäisivät ja mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

E-3314/09FI
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
17.6.2009

Saimaannorppa on luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY)  liitteessä II ja liitteessä IV olevassa a kohdassa mainittu ensisijaisesti suojeltava laji, ja komissio on tietoinen sen nykytilanteesta. Komissio on seurannut saimaannorpan tilannetta jatkuvasti. Lajin tilannetta käsiteltiin Suomen maa- ja metsätalousministeriön edustajien kanssa jo toukokuussa 2008, ja komissio on siitä lähtien seurannut Suomen viranomaisten tähän asti tekemää asiaan liittyvää työtä.

Saimaannorpan suojelusta tehtyyn kirjalliseen kysymykseen E-3101/09  antamassaan vastauksessa komissio on selittänyt luontotyyppidirektiivissä vahvistettuja velvoitteita saimaannorpan suojelemiseksi.

Komissio aikoo pyytää Suomen toimivaltaisilta viranomaisilta tarkempia tietoja toimenpiteistä, jotka on toteutettu luontotyyppidirektiivin velvoitteiden noudattamiseksi ja jotka liittyvät saimaannorpan suojelua varten nimettyjen alueiden elinympäristöjen hoitamiseen ja itse lajin tiukkaan suojeluun. Komissio arvioi jatkotoimien tarpeen tarvittavat tiedot saatuaan.