”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Reilu kauppa kuntien imagovaltiksi

Satu Hassi Hämeenlinnassa 2.6.04

Hämeenlinnassa puhunut Satu Hassi patisti kuntia suosimaan nykyistä enemmän reilun kaupan tuotteita hankinnoissaan. Tällä hetkellä EU-maissa on jopa reilun kaupan kaupungeiksi julistautu-neita kuntia, kuten Newcastle ja Derby Englannissa. Reilun kaupan kampanja toi tänä keväänä maanlaajuista myönteistä julkisuutta Utajärven kunnalle, jossa koko kunta vaihtoi kahvinsa rei-luksi huhtikuun ajaksi.

Julkiset hankinnat muodostavat 14 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Hassin mukaan julkisilla han-kinnoilla on merkitystä myös esimerkkinä yksittäisten kuluttajien valinnoille. Kunnat voivat halutessaan kilpailuttaa reilun kaupan tuotteita keskenään.
– Esimerkiksi kouluissa lapsia voidaan opettaa vastuullisiksi kuluttajiksi pienestä pitäen tarjoamalla kou-luaterioilla luomua ja reilun kaupan tuotteita sekä välttämällä geenimuunneltujen elintarvikkeiden hank-kimista, sanoo Hassi.

Reilun kaupan tuotteista voi avautua kunnille taloudellisen kasvun mahdollisuuksia, sillä kuluttajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita vastuullisesta kuluttamisesta. Reilun kaupan logolla merkittyjen tuottei-den myynti kasvoi vuonna 2003 maailmalla arvioiden mukaan noin 30 prosenttia. Se on noin 10 prosent-tia enemmän kuin kahden edellisvuoden aikana.

– Kuntien kannattaisi lähteä leikkimieliseen kilpailuun Utajärven kanssa reilun kaupan kunnaksi tai kau-pungiksi julistautumisessa. Reilun kaupan imagolla voi olla merkitystä niiden ihmisten kotikuntavalin-nassa, jotka arvostavat globaalin tasa-arvoa ja ympäristönäkökulmia. Hankintaperiaatteiden uusimisessa kannattaa lyöttäytyä edelläkävijöiden joukkoon, sillä reilun kaupan suosio tulee tulevaisuudessa kasva-maan entisestään, korostaa Hassi.

Lisää tietoa aiheesta näistä osoitteista:
www.reilukauppa.fi