”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

REACH-asetus: tarve lisätä rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tarkistuksia

Kirjallisesti vastattava kysymys E-004102/2011
komissiolle työjärjestyksen 117 artikla
Carl Schlyter (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)

Euroopan kemikaaliviraston REACH-asetuksen mukaisten arviointien edistymistä koskevien kertomusten mukaan puutteellisten rekisteröintien määrä on suuri, ja niissä on lukuisia puutteita (vuonna 2010 64 prosenttia tarkastetuista asiakirjoista oli puutteellisia; vuonna 2009 50 prosenttia tarkastetuista asiakirjoista oli puutteellisia).

Samaan aikaan 30. marraskuuta 2010 mennessä käsiteltäväksi hyväksytystä kaikkiaan 19 702 hakemuksesta (lukuun ottamatta välituotteita) virasto sai vain 580 hakemusta, jotka sisälsivät testausehdotuksia. Tämä on merkittävästi vähemmän kuin mitä komissio oletti arvioidessaan viraston resurssitarpeita sen henkilöstömallissa (yli 3800 hakemusta vuosina 2008–2010). Tämä on myös alle puolet yhteisen tutkimuskeskuksen vuosina 2003 ja 2004 optimistisimmassa skenaariossa arvioimista testaustarpeista.

Vaikka vuosien 2009 ja 2010 arviointilukuja ei voida johtaa suoraan kaikkiin vuonna 2010 vastaanotettuihin hakemuksiin, ne osoittavat kuitenkin vakavan ongelman rekisteröintihakemusten laadussa. Samalla testausehdotusten vähäinen määrä voi merkitä sitä, että rekisteröijät ovat soveltaneet paljon enemmän testaamatta jättämistä kuin on perusteltua.

Kaikkien asiaankuuluvien tietojen saaminen rekisteröinnin kautta sekä tarvittaessa lisätestaaminen ovat ennakkoedellytyksiä Reach-asetuksen menestykselle. Puutteellisten rekisteröintihakemusten suuri määrä yhdistettynä testausehdotusten vähäiseen määrään paljastaa REACH-asetuksen menestykseen kohdistuvan vakavan uhan.

Yksi tapa korjata tämä on lisätä arviointien määrää. Henkilöstömallin sekä REACH-asetukseen liitetyssä tarkistetussa rahoitusselvityksessä esitetyn rahoitusselvityksen (SEC(2006)924) mukaan 28 prosenttia viraston kokonaishenkilöstökustannuksista osoitettiin arviointitehtäviin, mutta virastolla pitäisi olla tarvittavat resurssit laajempaan arviointitoimintaan, varsinkin kun vastaanotettuja testausehdotuksia on odotettua vähemmän.
Onko komissiokin huolestunut toisaalta puutteellisten rekisteröintihakemusten suuresta määrästä ja toisaalta testausehdotusten vähäisestä määrästä?

Aikooko komissio hyödyntää REACH- asetuksen 41 artiklan 7 kohtaa ja lisätä vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin valittujen hakemusten vähimmäisosuutta esimerkiksi kymmeneen prosenttiin ennen vuoden loppua? Jos ei, millä tavoin komissio voi varmistaa, että rekisteröijät noudattavat täysimääräisesti REACH-asetuksen rekisteröintivaatimuksia?

 EN
 E-004102/2011
 Janez Potočnikin
 komission puolesta antama vastaus
 (20.6.2011)
 

Komissio haluaisi ensinnäkin muistuttaa, että teollisuus on ottanut vakavasti rekisteröintien ensimmäisen määräajan, joka on tärkeä vaihe kemikaalien turvallisessa käytössä kaikkialla Euroopassa. Se koskee suurta osaa EU:ssa tuotettujen ja käytettyjen sekä kaikkein vaarallisimpien kemikaalien kokonaisvolyymistä. Komissio uskoo, että kun tämä vaihe on nyt saatettu päätökseen, teollisuudella on entistä enemmän tietoa kemikaalien vaaroista, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää turvallisemmin. Teollisuus on myös ilmoittanut, että huomattava määrä yrityksiä on jo parantanut turvallisuutta rekisteröinnin ansiosta.

Komissio tarkastelee paraikaa tuoreita vuoden 2010 asiakirja-aineistojen arviointitilastoja, jotka Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on sille toimittanut . Noin viidesosa vuonna 2010 tarkastetuista asiakirja-aineistosta havaittiin REACH-lainsäädännön vaatimusten vastaisiksi.  Kysymyksessä mainittuun 64 prosentin määrään kuuluvat mainitut puutteelliset asiakirjat, mutta myös sellaiset asiakirja-aineistot, joista oli kirjeitse esitetty laatua koskevia havaintoja, joiden tarkoituksena on auttaa rekisteröijää parantamaan asiakirja-aineistojen laatua.

ECHA on luokitellut päätöstensä sisällön sen mukaan, mitä tärkeimmistä näkökohdista oli käsitelty, ja toimittanut alustavan analyysin. Useimmat sääntöjen noudattamista koskevat päätökset koskivat aineen yksilöintiä koskevien vaatimusten noudattamatta jättämistä, joka vaikuttaa aineiston muiden osien arviointiin. Vaikka nämä ensimmäiset luvut saattavat huolestuttaa, on huomattava, että kun sääntöjen noudattamisen tarkastamista tehostetaan merkittävästi vuosina 2011–2013, jotta joulukuuhun 2010 mennessä jätetyt erittäin lukuisat asiakirja-aineistot saadaan tarkastettua, saattaa osoittautua, etteivät tähän mennessä tarkastetut asiakirja-aineistot, jotka jätettiin paljon ennen määräaikaa, olekaan kovin edustavia.

Komissio ei toistaiseksi harkitse REACH-asetuksen 41 artiklan 7 kohdan soveltamista vaihdellakseen valikoitujen asiakirja-aineistojen prosenttiosuutta ja tarkistaakseen arviointiperusteita tai ottaakseen mukaan uusia arviointiperusteita. Komissio seuraa kuitenkin jatkuvasti asiakirja-aineistojen arviointia ja kuulee ECHA:a asiakirja-aineistojen arvioinnin tärkeysjärjestyksestä ja laajuudesta varmistaakseen, että sääntelyn vaikutus on mahdollisimman suuri. Tähän päästään esimerkiksi käyttämällä osa resursseista kohdistetumpiin sääntöjen noudattamista koskeviin tarkastuksiin, joissa puututaan vain tärkeimpiin tunnistettuihin puutteisiin.
ECHA:lle jätettiin huomattavasti vähemmän testausehdotuksia kuin alussa odotettiin. Syyt tähän voivat olla moninaiset ja monimutkaisemmat kuin vain se, että pyrittiin torjumaan mahdollisesti liiallisia testejä. On huomattava, että jos rekisteröijä ei itse ole harkinnut lisätestausta, se voidaan määrätä REACH-asetuksen VI osaston perusteella tehtävällä asiakirja-aineiston tai aineen arviointipäätöksellä.

Parlamentin jäsenet huomauttivat, että ECHA:n henkilöstömalli huomioon ottaen ECHA:n pitäisi pystyä tekemään enemmän tarkastuksia. On kuitenkin huomattava, että arviointiin osoitettavien sisäisten resurssien osuus samoin kuin työohjelma ovat ECHA:n vastuulla. ECHA:n hallintoneuvosto yhdessä jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission  edustajien kanssa ohjaa ECHA:n ratkaisuja taloussuunnittelun ja työohjelman kautta yksilöityjen prioriteettien mukaisesti. Hallintoneuvosto käsittelee arviointiin osoitettua viraston työtaakkaa.

On huomattava, että myös kansallisilla lainvalvontaviranomaisilla on tärkeä rooli REACH-asetuksen rekisteröintivaatimusten noudattamisen valvonnassa.