”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan Talvivaaran "uraanikaivos takaovesta" menettelyn

Olen tänään jättänyt valtioneuvoston oikeuskanslerille kantelun, jossa pyydän tutkimaan Talvivaaran kaivokselle annettujen lupien laillisuuden. Lupia myönnettäessä uraania katsottiin läpi sormien. Nyt kaivosyhtiö hakee jälkikäteen lupaa uraanikaivokselle.

Olen tänään jättänyt myös kirjallisen kysymyksen EU:n komissiolle siitä, onko Suomi Talvivaaran alkuperäistä lupaa myönnettäessä rikkonut EU-lainsäädäntöä.

Talvivaaran kaivoksen nykyisessä luvassa ei ole mainintaa uraanista, vaikka kaivos on tosiasiassa erottanut malmista uraanin toimintansa alusta alkaen.

Pyydän oikeuskansleria selvittämään, ovatko kaivoksen nykyisen luvan myöntäneet viranomaiset ummistaneet uraanilta silmänsä tietoisesti vai osaamattomuudesta ja tulisiko lupa peruuttaa.

Kyse on ennakkotapauksesta. Jos uraanikaivoksen perustaminen takaovesta Talvivaaran malliin hyväksytään, vastaavia tapauksia voi hyvinkin tulla lisää.

Jos Suomi alkaa tuottaa ydinvoimaa vientiin ja hyväksyy uraanikaivoksen perustamisen ensin ja lupien hakemisen vasta jälkikäteen, Suomesta on vaarassa tulla ydinvoiman ja uraanikaivosten villi itä.

Talvivaaran kaivosyhtiö on asettanut valtioneuvoston tapahtuneiden tosiasioiden eteen, kun on tehty mittavat investoinnit kaivokseen, jossa käytettävän bioliuotusprosessin on alusta alkaen tiedetty erottavan malmista uraanin, mutta valtioneuvostolta haetaan uraanikaivoslupaa vasta jälkikäteen.

Viranomaisten toiminta, jossa uraanilta on ummistettu silmät kaivoksen nykyisiä lupia myönnettäessä, on vähintäänkin uskomattoman osaamatonta, koska alueen uraaniesiintymät on tunnettu jo noin 30 vuotta.

Niillä alueilla, joilla uraanikaivosta on suunniteltu ilman aikaisempaa kaivosta, asukkaiden vastustus on pysäyttänyt uraanikaivoshankkeet. Jos hyväksytään Talvivaara-menettely, jossa uraanikaivos perustetaan ensin ja lupa haetaan vasta jälkikäteen, Suomeen voi tulla useitakin uraanikaivoksia samalla tapaa takaovesta.

Minusta uraanikaivoksen perustaminen tällä tavalla on törkeää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien mitätöimistä.

Kaivosvaltauksia ja suunnitelmia kuparin ja kullan hyödyntämiseksi malmista, joka sisältää myös uraania, on esimerkiksi Rukatunturin läheisyydessä sekä Levi- ja Yllästunturien välissä.

Kaivosyhtiön edustajien lausunnoista käy ilmi, että uraanin tuottaminen on ollut yhtiön suunnitelmissa alusta alkaen. Alkuperäistä lupaa hakiessaan yhtiö ei kuitenkaan hiiskunut mitään uraanista, ei edes uraanipitoisen jätteen tuottamisesta.

Hankkeen merkitystä on haluttu vähätellä. Talvivaaran päätuote on nikkeli, mutta uraania on laskettu saatavan 80 prosenttia Suomen uraanin tarpeesta. Talvivaarasta tulisi EU:n suurin uraanikaivos, joka kaksinkertaistaisi uraanin tuotannon EU:ssa. Kyse ei siis ole pienestä hankkeesta, joka hoituisi nykyisten lupien viilaamisella. Hankkeen vaikutukset vaativat huomattavaa selvitystyötä, joka tulisi suorittaa uuden kaivoslain mukaan.

Pyydän oikeuskansleria selvittämään muun muassa, rikkooko kaivoksen nykyinen toiminta säteilylakia ja työturvallisuusmääräyksiä, sekä onko kaivoksen nykyisessä toiminnassa kyse rikoslain tarkoittamasta ydinenergian luvattomasta käytöstä.

EU:n energiakomissaari Gunther Oettinger vastasi viime vuonna kysymykseeni Talvivaaran uraanikaivossuunnitelmasta, että uraanin talteenotto ei ole laillista, ellei kaivoksen lupaa saateta ajan tasalle.

Tänään olen jättänyt kysymyksen EU-komissiolle, onko se tietoinen, että Talvivaarassa jo erotetaan malmista uraania ilman asianmukaisia lupia ja jätehuoltosuunnitelmaa.