”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Portugalissa Lissabonin keskustassa rakennettava tietunneli

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1630/05
esittäjä(t): Monica Frassoni (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)
komissiolle

Aihe: Portugalissa Lissabonin keskustassa rakennettava tietunneli

Lissabonin kaupunki on rakentamassa tietunnelia kaupungin keskustaan. Laatunsa, kokonsa ja sijaintinsa vuoksi hankkeella on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeesta ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia. Joukko kansalaisyhteiskunnan järjestöjä on tehnyt komissiolle valituksen tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetussa direktiivissä 85/337/ETY , sellaisena kuin se on tarkistettuna 3. maaliskuuta 1997 annetulla direktiivillä 97/11/EY , säädettyjen vaatimusten noudattamatta jättämisestä. Valitus kirjattiin rekisteriin numerolla 2004/4239. Komissio ei ole vastannut valituksiin, eikä se ole ollut yhteydessä valituksen tekijöihin helmikuun 2004 jälkeen.

Amoreiras-Marquêsin tietunnelihanke on tällä välin edennyt. Ympäristövaikutusarvioinnin puuttumisen takia kertaalleen aloitetut rakennustyöt keskeytettiin tuomioistuimen päätöksellä, ja ne käynnistettiin myöhemmin uudelleen, kun Lissabonin kaupungin vetoomus hyväksyttiin.

1. Voiko komissio vahvistaa, että Lissabonin tietunnelihankeen yhteydessä on noudatettu ympäristövaikutusten arviointia koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä?

2. Onko hankkeeseen haettu ja/tai myönnetty Euroopan unionin rahoitusta?

3. Milloin komissio aikoo vastata valitukseen?

E-1630/05FI
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
(23.6.2005)

1. Direktiivin 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY , 2 artiklan mukaan hanke on arvioitava siihen liittyvien ympäristövaikutusten osalta, jos hankkeella muun muassa sen luonteen, koon tai sijainnin vuoksi on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mainitun direktiivin liitteessä II lueteltujen hankkeiden osalta jäsenvaltiot määrittelevät tapauskohtaisten selvitysten tai vahvistamiensa raja-arvojen ja valintaperusteiden pohjalta, onko hankkeen ympäristövaikutukset arvioitava. Edellä mainittua artiklaa sovelletaan kyseiseen hankkeeseen.

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi Amoreiras Marquêsin hankkeelle pitäisi suorittaa ympäristövaikutusarviointi, jos siinä noudatetaan Portugalin lainsäädännön mukaisia raja-arvoja tai valintaperusteita, tai jos Portugalin viranomaiset ennalta suoritetun selvityksen jälkeen katsovat, että sillä on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Vastauksena komission selvennyspyyntöihin Portugalin viranomaisten ovat ilmoittaneet, että hankkeelle on tehty ennakoiva selvitys. Tällä tutkimuksella on pyritty selvittämään hankkeen vaikutuksia erityisesti melun, ilmanlaadun, kiinteiden jätteiden, jätevesien, pohjavesimuodostumien sekä pintavesistöjen laadun, geologian, kasviston, viheralueiden, maisemien sekä sosiaalisten ja taloudellisten näkökohtien osalta. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että pääasialliset vaikutukset ilmenisivät rakennusvaiheen aikana, ja niitä voitaisiin lisäksi minimoida panemalla täytäntöön aiemmin hyväksytty ympäristöohjelma, jonka puitteissa toteutettaisiin töiden valvonta ja suunnitellut vaikutusten minimointiin tähtäävät toimenpiteet. Kyseisen tutkimuksen sekä edellä mainitun ympäristöohjelman vuoksi Portugalin viranomaiset päätyivät siihen, että hankkeella ei todennäköisesti olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia, minkä vuoksi he antoivat luvan töiden aloittamiselle ilman, että hankkeelle suoritettiin ympäristövaikutuksia koskevaa virallista arviointia.

Sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi tuomionsa suojelutoimea koskevan hakemuksen yhteydessä, Portugalin viranomaiset päättivät keskeyttää työt hankkeelle suoritettavaa vaikutusten arviointia varten. Tämä arviointi todellakin aloitettiin, ja siihen sisällytettiin ympäristövaikutuksia koskeva tutkimus sekä julkisen kuulemisen järjestäminen.

Portugalin viranomaiset selittivät kuitenkin komission kanssa järjestetyssä kokouksessa, että korkeimman hallinto-oikeuden annettua tuomion, jolla kumottiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, kyseisten viranomaisten oli pakko peruuttaa vaikutusten arviointi ja antaa lupa töiden käynnistämiseksi uudelleen. Portugalin viranomaisten mukaan kaikki tutkimukset ja kuulemiseen liittyvät kertomukset on joka tapauksessa välitetty kyseisen hankkeen vetäjälle, jotta niiden päätelmien johdosta voitaisiin ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Komissio arvioi tällä hetkellä asiaan liittyviä asiakirjoja kyseistä valitusta koskevaa seuraavaa kannanottoaan varten.

2. Komission käsiteltäväksi ei ole toimitettu mitään yhteisön osarahoitusta koskevaa pyyntöä kyseisen hankkeen osalta.

3. Komissio on aina vastannut valituksen tekijän kirjeisiin. Komission yksiköt ovat lähettäneet vastauksensa 18. maaliskuuta 2004, 23. maaliskuuta 2004, 29. kesäkuuta 2004, 2. syyskuuta 2004, 19. tammikuuta 2005 sekä 22. helmikuuta 2005.