”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Lannoitetehtaiden fosforipäästöt Itämereen

Kirjallinen kysymys komissiolle
4.7.2013
Margrete Auken, Satu Hassi, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Indrek Tarand ja Helga Trüpel (Greens/EFA)
Itämeren rannikon lähettyvillä on viime vuosina havaittu useita vakavia fosforivuotoja lannoitetehtaiden teollisuusjätekasoista. Keväällä 2012 havaittiin venäläisen lannoitetehtaan EuroChemin aiheuttaneen suuren fosforivuodon Laukaanjokeen lähellä Kingiseppin kaupunkia Luoteis-Venäjällä.
Tänä vuonna on esiintynyt samanlaisia epäilyjä fosforikipsikasojen vuodoista Gdanskissa (GZNF Fosfory -laitoksesta) ja Policessa (Zaklady Chemiczne -laitoksesta) Puolassa. On mahdollista, että nämä laitokset vuotavat satoja tonneja fosforia Itämereen vuosittain, mikä on enemmän kuin kaikkien yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden päästöt Suomessa yhteensä.
Asiantuntijat odottavat, että tällaisia saastuttavia lannoitelaitoksia löytyy vielä lisää Itämeren valuma-alueella. Fosfori ja typpi ovat pääsyyt rehevöitymiseen, joka on suurin ympäristöongelma Itämeressä ja mainittu sellaiseksi myös EU:n Itämeri-strategiassa. Myrkyllisen sinilevän kukinta on yksi rehevöitymisen merkki tässä melko matalassa meressä, jota ympäröivät pääasiassa EU:n jäsenvaltiot.
Mitä komissio aikoo tehdä vähentääkseen suljettujen ja toiminnassa olevien lannoitetehtaiden fosforipäästöjä Itämeren valuma-alueella?
 
E-008147/2013
Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(3.9.2013) 
Direktiiviä 2008/1/EY , joka koskee yhtenäistettyä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä (IPPC), sovelletaan laitoksiin, joissa tuotetaan fosforiin, typpeen tai kaliumiin perustuvia lannoitteita (lannoitteet sisältävät joko yhtä ainetta tai niiden seosta). Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että laitokset toimivat siten, että muun muassa kaikki pilaantumista estävät toimenpiteet toteutetaan, erityisesti käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (Best Available Techniques eli BAT), ja ettei merkittävää pilaantumista synny.
Epäorgaanisten peruskemikaalien osalta (ammoniakki-, happo- ja lannoiteteollisuus) Euroopan tason BAT kuvataan parhaita käytettävissä olevia tekniikoita koskevassa viiteasiakirjassa (BREF-asiakirja) .
IPPC-direktiivi kumotaan teollisuuden päästöistä annetulla direktiivillä 2010/75/EU (IED-direktiivi) 7. päivästä tammikuuta 2014 alkaen. IED-direktiivissä  lujitetaan säännöksiä, jotka koskevat parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden soveltamista sekä lupaehtojen seurantaa, sääntöjenmukaisuuden tarkastamista ja täytäntöönpanoa.
EU:n Itämeren alueen strategian avulla kahdeksan Itämeren ympärillä sijaitsevaa jäsenvaltiota tekevät yhteistyötä muun muassa mereen päätyvien ravinteiden vähentämiseksi.
Puolan viranomaiset, jotka koordinoivat mereen päästettävien ravinteiden määrän vähentämistä hyväksyttävälle tasolle, ovat ilmoittaneet Euroopan komissiolle, että Gdanskin laitosta koskevat luvut ovat kiistanalaisia ja niistä tehdään parhaillaan lisätutkimuksia. Suomen ja Puolan viranomaiset ovat molemmat ottaneet näytteitä, ja lopulliset tulokset niistä saadaan pian.