”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ongelmajätteen laiton vienti kehitysmaihin

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 25.11.2008

Aihe: Ongelmajätteen laiton vienti kehitysmaihin

YK:n ympäristöohjelman UNEP:in tammikuussa 2005 julkaiseman raportin mukaan joulukuun 2004 tsunami kuljetti Somalian rannikolle jätettä, myös mereen upotettua ydinjätettä. Tsunami myös liikutti ongelmajätevarastoja Somalian rannoilla. UNEP:in mukaan myös näissä varastoissa on ollut radioaktiivista jätettä.

Somalia on yksi niistä monista köyhistä maista, joiden raportoidaan ottaneen vastaan 1980-luvulta lähtien lukemattomia laivalastillisia ongelmajätettä, mukaan lukien ydinjätettä, jotka on sitten dumpattu rannan tuntumaan. Näissä jätteissä on uraanin lisäksi muun muassa lyijyä ja kadmiumia. Suuri osa jätteestä on ollut vuotavissa tynnyreissä tai tankeissa.

Tämä laittomasti dumpattu ongelmajäte on peräisin teollisuusmaista, suurelta osin Euroopasta. Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että Italian mafialla olisi yhteydet laittomaan jätekauppaan.

Vuonna 1991 voimaan tulleen vaarallisten jätteiden direktiivin mukaan (91/689/EEC) jätteen tuottaja on vastuussa sen loppukäsittelystä tai asianmukaisesta loppusijoittamisesta. Laiton dumppaus myös rikkoo Baselin sopimusta.

Onko komissio tietoinen siitä, että Somaliaan ja mahdollisesti muihinkin köyhiin kehitysmaihin on laittomasti dumpattu vaarallisia jätteitä, joista ainakin osa on peräisin Euroopasta? Mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä vaarallisen jätteen laittoman dumppauksen estämiseksi?

E-6540/2008 
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
22.1.2009

Komissio ei ole tietoinen arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemasta nimenomaisesta tapauksesta. Uudessa jätteiden siirrosta annetussa asetuksessa(1) kielletään kuitenkin selvästi vaarallisten jätteiden vienti Euroopan unionista maihin, jotka eivät kuulu OECD:hen. Näin ollen kaikki tällaiset jätteiden siirrot ovat laittomia. Komissio katsoo, että jätteiden laittomien siirtojen estäminen on yksi EU:n ympäristöpolitiikan ensisijaisista tavoitteista, ja se toteuttaa vahvoja toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Uudessa asetuksessa asetetaan jäsenvaltioille velvoitteita, jotka koskevat jätteiden siirtojen tarkastuksia. Jätteiden laittomien siirtojen torjumiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot tihentävät ja parantavat jätteiden siirtojen tarkastuksia EU:n merisatamissa. Komissio on toteuttanut useita toimia tukeakseen asetuksen asianmukaista ja yhdenmukaista täytäntöönpanoa koko EU:ssa. Näitä toimia ovat esimerkiksi tietoisuuden parantamiseen tähtäävät tapahtumat jäsenvaltioissa. Lisäksi on tuettu yhteisiä tarkastuksiin ja määräysten noudattamisen valvontaan liittyviä hankkeita, joita on toteutettu IMPEL-verkoston (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) puitteissa sen IMPEL-TFS-ryhmän (Trans-Frontier Shipments’ Cluster) kautta.