”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden turmeltuminen

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2900/05
esittäjä(t): Nikolaos Sifunakis (PSE), Evangelia Tzampazi (PSE), Stavros Lambrinidis (PSE), Stavros Arnaoutakis (PSE), Maria Matsouka (PSE), Panagiotis Beglitis (PSE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE) ja Caroline Lucas (Verts/ALE)

komissiolle

Aihe: Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden turmeltuminen

Seitsemän kreikkalaisen valtiosta riippumattoman luonnonsuojelujärjestön laatiman, Kreikan suojeltujen alueiden järjestelmän tilaa koskevan selvityksen mukaan Natura 2000 -verkostoon liitettyjen alueiden tila heikkenee jatkuvasti, sillä Kreikan hallitus ei ole laatinut kansallista suunnitelmaa näiden alueiden hallinnoimiseksi. Niistä 151 alueesta, jotka on direktiivin 79/409/ETY[1] mukaisesti luokiteltu erityissuojelualueiksi, ja niistä 239 alueesta, joita on ehdotettu luokiteltaviksi direktiivin 92/43/ETY[2] mukaisesti yhteisön tärkeänä pitämiksi alueiksi, kansallinen suojelujärjestelmä kattaa ainoastaan 27 aluetta, joiden hallinnointia varten on perustettu asianmukaisia elimiä. Käytännössä näitäkään alueita ei suojella, sillä niiden toimintaa sääntelevää oikeusperustaa ei ole saatu valmiiksi vielä kaksi vuotta luokittelun jälkeenkään, eikä suojeluin ole osoitettu riittävää rahoitusta.

Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo edellä mainitut seikat huomioon ottaen ryhtyä varmistaakseen Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelun ja hallinnoinnin Kreikassa?

 

E-2900/05FI
Stavros Dimaksen komission puolesta antama vastaus
(3.10.2005)

Komissio on tietoinen seitsemän valtiosta riippumattoman luonnonsuojelujärjestön laatimasta raportista, joka koskee Kreikan Natura 2000 ‑verkoston tämänhetkistä tilaa. Komissio on jo ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että Kreikka toteuttaa asianmukaisesti Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, jotka koskevat Natura 2000 ‑verkoston muodostavien alueiden nimeämistä ja suojelemista.

Komissio on tutkinut viivytyksettä kaikki valitukset häiriöistä ja ympäristön tilan heikentymisestä alueilla, joita Kreikka on ehdottanut yhteisön tärkeänä pitämiksi alueiksi. Lisäksi komissio on viivyttelemättä toteuttanut tarvittavat oikeustoimet tai vastaavat toimet omasta aloitteestaan. Kreikkaa vastaan on pantu vireille tunnettuja tapauksia, kuten muun muassa Koronian ja Volvin järvien alueen heikentymistä koskeva tapaus sekä Zakynthosin saaren valekarettikilpikonnan ja Milosin saaren Vipera schweizerin suojelua koskevat tapaukset.

Kokemus on osoittanut, että tarvitaan yhtenäisiä hallinnollisia rakenteita ja hoitosuunnitelmia helpottamaan Natura 2000 ‑alueiden hallinnointia ja yhtenäistä suojelua. Komissio on tietoinen viivytyksistä, joita on esiintynyt 27 perustetun hallintoelimen saattamisessa täysin toiminnallisiksi, ja se on ilmoittanut asiasta Kreikan viranomaisille useaan otteeseen. Viivytysten seurauksena vastuussa oleville hallintoelimille ei voitu myöntää ajoissa varoja Natura 2000 ‑alueiden hallinnointiin. Kreikka on osoittanut rakennerahastojen avulla tuettavaan ympäristöalan toimintaohjelmaansa käytettäväksi 51,37 miljoonaa euroa kaudella 2000–2006 (toimenpidekokonaisuus 8.1). Toimenpidekokonaisuus koskee pääasiassa Natura 2000 ‑alueita varten perustettujen hallintoelimien tarpeita, mutta sen avulla myös tuetaan verkostoa yleisesti.

Vuoden 2004 lopulla toimenpidekokonaisuuden toteuttamisaste oli kuitenkin vain      9 prosenttia[1]. Kreikka on tämän jälkeen lisännyt ponnistelujaan, ja vuoden 2005 toukokuussa ja kesäkuussa se hyväksyi ja sisällytti toimenpidekokonaisuuteen 8.1 alaohjelmat monia hallintoelimiä varten. Nämä alaohjelmat tukevat toimia, joiden tarkoituksena on alueen eläinlajien ja elinympäristöjen suojelu, kunnostusprojektit, alueiden valvonta sekä valvonnan ja hallinnoinnin tukeminen.

Komissio seuraa edelleen Kreikan Natura 2000 ‑alueiden hallintoelimien toimintaa sekä Kreikan viranomaisten muita toimia, jotka vaikuttavat Natura 2000 ‑verkoston muiden alueiden tehokkaaseen suojeluun. Komissio valvoo jatkossakin luonnonsuojelulainsäädännön täytäntöönpanemista Kreikassa, ja ryhtyy epäröimättä toimiin varmistaakseen sen asianmukaisen soveltamisen luonnon suojelemiseksi.

[1]     katso komission vastaus kirjalliseen kysymykseen E-3468/04