”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Mustan hiilen vähentäminen arktisen alueen lämpenemisen hidastamiseksi

9. kesäkuuta 2011 E-005530/2011 
Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Satu Hassi (Verts/ALE) 

Huhtikuussa 2011 UNECEn kaukokulkeutumissopimuksen (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) yhteydessä aloitettiin työ mustan hiilen lisäämiseksi Göteborgin pöytäkirjaan.

Tutkimukset ovat yhdistäneet noen osana esiintyvän mustan hiilen ilmaston lämpenemiseen erityisesti siksi, että nämä päästöt nopeuttavat arktisella alueella jään ja lumen sulamista.

Komission rahoittama EU Arctic Footprint and Policy Assessment -tutkimusprojekti arvioi joulukuussa 2010, että noin 59 prosenttia mustasta hiilestä, joka kertyy Arktikselle, tulee Euroopasta. Lisäksi komission ympäristöpääosaston marraskuussa 2010 julkaisemien tutkimustulosten mukaan 15 prosenttia lämpenemisestä johtuu mustasta hiilestä.

UNECEn kokoaman ad hoc-asiantuntijaryhmän tulosten mukaan mustan hiilen päästöt tulevat vähenemään kolmanneksella vuosien 2000 ja 2020 välillä lähinnä liikenteen päästövähennyslainsäädännön toimeenpanon vuoksi, mutta lisätoimilla niitä voitaisiin vähentää vielä 40 prosenttia.

Musta hiili on lyhytikäinen hiukkanen, jonka päästöjen vähentämisellä on arveltu saatavan lisäaikaa hiilidioksidipäästöjen saamiselle kuriin. Uusimpien arvioiden mukaan sen säteilypakote on suurempi kuin IPPC arvioi ilmastoraportissaan vuonna 2007. Näin ollen se on hiilidioksidin jälkeen toiseksi suurin lämpenemistä aiheuttava ihmisperäinen tekijä. Lisäksi sen vähentämisestä saadaan huomattavia terveyshyötyjä.

Harkitseeko komissio uusia toimenpiteitä noen vähentämiseksi? Aikooko se lisätä raja-arvot mustalle hiilelle NEC-direktiiviin UNECEn kaukokulkeutumissopimuksen päätösten mukaisesti?

EN
E-005530/2011
Komission jäsen Janez Potočnikin komission puolesta antama vastaus
(1.8.2011)

EU on jo ryhtynyt toimiin, jotka vähentävät merkittävästi noen (mustan hiilen) päästöjä etenkin teollisuudessa ja liikenteessä. Asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä päivitetään säännöllisesti täytäntöönpanosäädöksillä, jotka vähentävät tehokkaasti ilmaa saastuttavia päästöjä, joihin myös musta hiili lukeutuu.

Tärkeitä esimerkkejä tästä ovat parhaiden saatavilla olevien tekniikoiden soveltaminen teollisuuden aloilla, jotka kuuluvat teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 2010/75/EU1 soveltamisalaan, ja tiukempien hiukkasainepäästönormien käyttöön ottaminen dieselkäyttöisille kevyille hyötyajoneuvoille (asetus (EY)  N:o 715/2007; Euro 5 -standardi, joka tulee voimaan 2009, ja Euro 6 -standardi, joka tulee voimaan 2014) ja raskaille hyötyajoneuvoille (asetus (EY) N:o 595/2009; Euro VI -standardi, joka tulee voimaan 2013). Komissio valmistelee myös liikkuville työkoneille uusia moottoripäästörajoituksia2.

Komissio valmistelee parhaillaan energiaan liittyvien tuotteiden ekodesign-direktiivin 2009/125/EY puitteissa muita tärkeitä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi velvoittavien vähimmäisvaatimusten kehittäminen kiinteällä polttoaineella toimiville uuneille, liesille ja keskuslämmityslaitteistoille energiatehokkuuden parantamiseksi ja ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi.

Kaikki nämä toimet vaikuttavat merkittävästi tulevaisuuden hiukkaspäästöihin, mustan hiilen päästöt mukaan lukien.

Komissio on hiljattain aloittanut ilman pilaantumista koskevan teemakohtaisen strategian ja siihen liittyvien käytäntöjen ja toimenpiteiden kattavan uudelleentarkastelun. Uudelleentarkastelu saadaan päätökseen viimeistään vuoteen 2013 mennessä, ja siihen tehdään tarpeen mukaan ehdotuksia EU:n tulevista käytännöistä ja toimenpiteistä. Ensimmäisessä sidosryhmien asiantuntijakokouksessa Brysselissä 6.–7.6.2011 todettiin mustan hiilen olevan yksi lähempää tarkastelua kaipaava aihe. Komissio aikoo ensimmäisessä vaiheessa analysoida mustaan hiileen liittyviä näkökohtia hiukkaspäästöjen yhteydessä. On kuitenkin liian aikaista määritellä, mitä nämä käytännöt ja komission ehdotukset tulevat olemaan (ja miten ne vaikuttavat tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annettuun direktiiviin 2001/81/EY3).

Lisäksi valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan sopimuksen puitteissa neuvotellaan parhaillaan mustaa hiiltä kokevien säännösten sisällyttämisestä Göteborgin pöytäkirjaan. Vaihtoehdot vaihtelevat ilmoitusvelvollisuudesta pakollisiin toimenpiteisiin. EU vahvistaa parhaillaan asemaansa syksyn 2011 neuvotteluja varten.

1)  EUVL 334, 17.12.2010
2)  Tutkimukset saatavilla osoitteista
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/nrmm/finrep-mod1_en.pdf ja  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/nrmm/finrep-mod2_en.pdf
3) EYVL 309, 27.11.2001