”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Maataloustukien uudistaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 22.05.2007

Aihe: Maataloustukien uudistaminen

Komissio on ilmoittanut maaliskuun lopussa osana hallinnon kehittämistyötä, että maataloustukia koskevista pienistä rikkomuksista ei tulisi enää seuraamuksia tukea saaville maatiloille. Tämän lisäksi tukien valvontaa aiotaan yksinkertaistaa ja keventää.
Komissio aikoo muun muassa antaa etukäteisvaroituksen ennen tiettyjä tarkastuksia tukia saavilla tiloilla.

Tuoreen Eurobarometrin mukaan maataloustuissa on kansalaisten mielestä tärkeintä huolehtia ruuan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Myös Euroopan parlamentissa on oltu huolissaan erityisesti luomutuotannon edellytyksistä monissa yhteyksissä. Tässä yhteydessä parlamentti on halunnut myös tiukentaa luomuviljelyyn liittyvää valvontaa.

Miten maataloustukien ehtojen valvonnan heikentäminen ja pienten rikkomusten seuraamuksetta jättäminen sekä kansalaisten kasvava halu turvallisempaan ruokaan sopivat yhteen?

Entä miten sopivat yhteen maataloustuen hallinnan keventäminen ja parlamentin kannanotot nimenomaan luomutuotannon tiukempien sääntöjen puolesta?

E-2595/07FI
Mariann Fischer Boelin komission puolesta antama vastaus
(04.07.2007)

Komissio hyväksyi kertomuksen täydentäviä ehtoja koskevan järjestelmän soveltamisesta maaliskuussa 2007. Kertomuksessaan komissio totesi, että on tarpeen tehdä eräitä ehdotuksia täydentäviä ehtoja koskevan järjestelmän virtaviivaistamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja kehittämiseksi. Ehdotukset eivät vesitä täydentävien ehtojen toiminta-ajatusta, vaan niissä otetaan huomioon saatu kokemus, jotta järjestelmän toimintaa voitaisiin parantaa.

Kyseisistä ehdotuksista mainittakoon muun muassa se, että jäsenvaltioiden olisi voitava jättää seuraamuksitta noudattamatta jättämiset, jotka eivät johtaisi yhden prosentin vähimmäisvähennyksen tekemiseen. Seurannan varmistamiseksi asianomaiselle viljelijälle lähetetään kuitenkin varoituskirje, ja toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan.

Paikalla tehtävien tarkastusten hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi komissio aikoo lisäksi ottaa käyttöön tarkastusten yhtenäisen vähimmäisasteen, joka on yksi prosentti. Tarkastusten etukäteisvaroitusten osalta komissio aikoo antaa mahdollisuuden ilmoittaa tarkastuksista 14 päivää etukäteen, kunhan tarkastuksen tavoite ei vaarannu. Joka tapauksessa rehu- ja elintarvikelainsäädännön noudattamista, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevia tarkastuksia ei periaatteessa jatkossakaan ilmoiteta etukäteen. Täydentäviin ehtoihin liittyvät päätökset eivät myöskään rajoita muita seuraamuksia, joita saatetaan määrätä muun sovellettavan yhteisön lainsäädännön valvonnan puitteissa.