”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan tulkinta

KIRJALLINEN KYSYMYS P-0917/05 komissiolle

22.4.2005

Aihe: Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan tulkinta

Vuosaaren satamahanketta koskevan vetoomuksen (873/2002) eräs keskeinen kysymys koskee luontodirektiivin (92/43/ETY ) 6 artiklan 3 kohdan tulkintaa. Säännöksen mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät suoranaisesti liity Natura 2000 -alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia mutta saattavat vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin.

Komissio on todennut julkaisemissaan ohjeissa ”Natura 2000 -alueiden suojelu ja käyttö”, että yhteisvaikutusta koskevan säännöksen soveltaminen on tarpeen rajoittaa valmiisiin projektisuunnitelmiin tai hankkeisiin. Onko komissiolla selvää kantaa siihen, tarkoitetaanko käsitteellä ”valmis” (actually proposed) vain lainvoimaisia hankkeita tai suunnitelmia?

 

P-0917/05FI
Stavros Dimaksen komission puolesta antama vastaus
(22.4.2005)

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Komissio on tarkentanut direktiivin 6 artiklaa koskevissa tulkintaohjeissa (Natura 2000 ‑alueiden hallinta), että oikeusvarmuuden vuoksi näyttäisi tarpeelliselta rajoittaa yhteisvaikutusta koskevan säännöksen soveltaminen sellaisiin muihin suunnitelmiin tai hankkeisiin, joita on jo ehdotettu.

Komissio ei katso, että 6 artiklaa sovellettaisiin ainoastaan lainvoimaisiin hankkeisiin tai suunnitelmiin. Tulkittaessa ilmaisua ”jo ehdotettu” on otettava huomioon yksittäisten tapausten erityispiirteet sekä se, miten yhteisvaikutusten arviointi on käytännössä mahdollista. Yhteisvaikutusta koskevaa määräystä on sovellettava oikeassa suhteessa ehdotettujen suunnitelmien ja hankkeiden aikatauluun, suunnitteluvaiheeseen sekä lainvoimaisuuteen.

Mitä tulee Vuosaaren satamaa koskevaan vetoomukseen N:o 837/2002, komissio on saanut samasta aiheesta kaksi kantelua (2002/5067 ja 2002/5300). Niitä tarkastellessaan komissio otti useita kertoja yhteyttä Suomen viranomaisiin. Sataman ja kauppakeskuksen kumulatiivisten vaikutusten tutkimiseen liittyen Suomen viranomaiset ilmoittivat tuolloin komissiolle, että asemakaavan muuttaminen oli laitonta maankäyttölainsäädäntöön liittyvistä syistä. Komissio lopetti tapauksen tutkimisen 13. lokakuuta 2004, koska käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ollut mahdollista todistaa, että luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohtaa tai luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 4 kohtaa olisi rikottu.