”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Laivojen ja pienveneiden jätevesien vastaanotto Itämeren satamissa

Kirjallinen kysymys komissiolle
4.6.2013
Satu Hassi (Greens/EFA)

EU:n Itämeri-strategian yksi päätavoitteista on meren ekologisen tilan parantaminen, strategia tunnustaa rehevöitymisen meren pahimmaksi ympäristöongelmaksi. Itämeri on yksi maailman pahiten saastuneista meristä.
Rehevöittävien ravinteiden yksi lähde ovat laivojen ja veneiden käymäläjätteet. Joissakin Itämeren satamissa on valmius ottaa ne vastaan, monissa satamissa ei. Tämä koskee sekä suuria risteilyaluksia että pienempiä huviveneitä. Mahdollisuus tyhjentää laivojen ja pienveneiden jätevedet satamissa vastaanottoon, josta ne johdetaan asianmukaiseen jäteveden puhdistukseen, on tärkeätä sekä meren ravinne- että mikrobikuormituksen vähentämiseksi.
Mitä komissio aikoo tehdä lavojen ja veneiden jätevesien vastaanoton kehittämiseksi Itämeren satamissa?
 
E-006414/2013
Siim Kallasin komission puolesta antama vastaus
25.7.2013
Kansainvälisellä tasolla alusten jätteen ja rahtijätteen huoltoa säännellään MARPOL-yleissopimuksella, jossa määrätään, millaisia jätteitä voidaan laillisesti mereen laskea ja millaisin edellytyksin. Sopimuksessa edellytetään niin ikään, että osapuolilla on satamissa asianmukaiset jätteen vastaanottolaitokset sellaisille jätteille ja jäännöksille, joita ei saa laskea mereen. Nämä vaatimukset on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetulla direktiivillä 2000/59/EY .
EU:n satamien on pantava täytäntöön jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat, joilla varmistetaan, että satamien vastaanottolaitosten tekniset ja operatiiviset ominaisuudet ovat asianmukaiset. Komissio tutkii tapaukset, joissa niiden epäillään olevan puutteellisia, ja käynnistää tarvittaessa rikkomista koskevan menettelyn. Se, että satamissa on jätteiden vastaanottolaitokset, kannustaa aluksia toimittamaan satamaan myös sellaiset jätteet, esimerkiksi jätevedet, jotka ne voivat laillisesti päästää mereen.
Itämerellä näiden järjestelyjen katsottiin olevan riittämättömiä. Itämeren rantavaltiot toimivat (Helsingin komission ”HELCOM” välityksellä) kansainvälisellä tasolla tavoitteena Itämeren nimeäminen vuonna 2011 jätevesien päästöjen suhteen erityisalueeksi, jossa matkustaja-alusten edellytetään joko käsittelevän jätevetensä ravinteiden poistamiseksi tai toimittavan jätevedet sataman vastaanottolaitoksiin. Komissio osallistui omasta aloitteestaan sataman vastaanottolaitoksia Itämerellä käsittelevään HELCOMin yhteistyöfoorumiin muiden keskeisten sidosryhmien (satamat, laivaliikenteen harjoittajat, viranomaiset, kunnalliset jäteveden käsittelylaitokset) ohella. Vuonna 2013 komissio osallistui Euroopan meriturvallisuusviraston edustamana tilapäisten suuntaviivojen laatimiseen teknisistä ja operatiivisista näkökohdista, jotka koskevat jätevesien toimittamista satamien vastaanottolaitoksiin. Komissio aikoo jatkaa tämän prosessin seuraamista.