”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kysymys Neuvostolle: Sukupuolten edustavuus komissiossa ja EU:n huippuviroissa

KIRJALLINEN KYSYMYS NEUVOSTOLLE
Satu Hassi(Verts/ALE) 8.5.2009

Joukko Euroopan parlamentin jäseniä ja muita poliittisia vaikuttajia, mukaan lukien komission varapuheenjohtaja Margot Wallström, ovat aloittaneet kampanjan EU-instituutioiden ja huippuvirkojen tasa-arvoistamiseksi.

Tavoitteena on taata, että naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina EU-instituutioissa mukaan lukien huippuvirat. Eurooppalaisia puolueita kannustetaan nimeämään tasapuolinen määrä nais- ja miesehdokkaita Euroopan parlamentin vaaleihin.

Lisäksi kampanjassa kiinnitetään huomiota sukupuolten osuuteen komissiossa. Parhaana keinona nähdään, että kukin jäsenmaa ehdottaisi komissaareiksi vähintään yhtä nais- ja miesehdokasta. Nän uuteen komissioon puheenjohtajan olisi helppo koota kokonaisuus, jossa sukupuolet olisivat tasa-arvoisesti edustettuja ja kokoonpano heijastaisi myös Euroopan parlamentin vaalitulosta. Useamman ehdokkaan nimeämistä esitti myös perustuslakikonventti.

Viisi vuotta sitten puheenjohtaja Barroso esitti jäsenmaille pyynnön ehdottaa useampia kandidaatteja, myös naisia. Yksikään jäsenmaa ei näin tehnyt.

Sitoutuuko neuvosto uutta komissiota muodostettaessa siihen, että kukin jäsenmaa nimittää komissaariehdokkaiksi sekä naisia että miehiä, jotta uudesta komissiosta saadaan edustavampi niin sukupuolen kuin muidenkin näkökohtien kuten poliittisen taustan tai asiantuntemuksen suhteen?
 
Sitoutuuko neuvosto siihen, että EU:n huippuvirkoihin nimitetään sekä naisia että miehiä?

Vastaus
5.10.2009

Naisten asema poliittisessa päätöksenteossa on ollut EU:n erityinen huolenaihe, erityisesti Pekingissä vuonna 1995 järjestetystä YK:n neljännestä naisten maailmankonferenssista lähtien sekä kyseisen konferenssin jatkotoimien yhteydessä (Pekingin toimintaohjelma).

Suomen puheenjohtajakauden aikana vuonna 1999 neuvosto antoi aiheesta joukon päätelmiä, joihin sisältyi yhdeksän indikaattoria(1), ja sen jälkeen puheenjohtajavaltio Slovenia esitti vuonna 2008 kertomuksen naisten osallistumisesta poliittiseen päätöksentekoon ja neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) antoi siihen liittyvät neuvoston päätelmät istunnossaan 9. ja 10. kesäkuuta 2008(2).

Päätelmissään neuvosto korosti sitä, että ”naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin on edellytys naisten etenemiselle ja sukupuolten todellisen tasa-arvon saavuttamiselle ja että se tunnustetaan myös demokratian välttämättömäksi perustaksi” (6 kohta) ja että ”huolimatta siitä, että sukupuolten tasapainoista osallistumista poliittiseen päätöksentekoon on onnistuttu edistämään Euroopan tasolla, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, naiset ovat edelleen poliittisessa päätöksenteossa aliedustettuina useimmissa jäsenvaltioissa.” (7 kohta).

Lisäksi neuvosto palautti mieliin, että ”jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään naisten ja miesten tasapuolista osallistumista, muun muassa toteuttamalla positiivisia toimenpiteitä ja strategioita, kuten tasa-arvosuunnitelmia, joilla pyritään saavuttamaan yhtäläisen osallistumisen tavoite kaikilla poliittisen päätöksenteon tasoilla; KEHOTT[I] hallituksia ja KANNUST[I] kaikkia poliittisia puolueita sekä Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja omien vastuualueidensa mukaisesti vahvistamaan näitä toimia ja edistämään useampien naisten asettumista ehdokkaiksi kiinnittäen tarvittaessa huomiota naisten sijoitteluun ehdokasluetteloissa pitäen erityisesti silmällä Euroopan parlamentin vaaleja vuonna 2009, uuden Euroopan komission nimittämistä vuonna 2009 ja nimityksiä EU:n toimielinten muihin korkean tason tehtäviin.” (14 kohta).

(1) Ks. asiak. 11862/99.
(2) Asiak. 9670/08 + ADD 1.