”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys ydinvoimayhtiö Fennovoiman pääurakoitsijasta

Ydinvoimayhtiö Fennovoiman laitoksen pääurakoijaksi on valittu Titan-2 -yhtiö. Titan-2 rakentaa Venäjällä Sosnovyi Borin kaupungissa Leningrad-2 ydinvoimalaitosta, joka on Fennovoiman laitoksen referenssilaitos. Yhtiön työmaalla on tapahtunut näyttäviä vahinkoja. Vuonna 2009 reaktorin suojarakennuksen betoniraudoitusteräkset romahtivat, mikä keskeytti laitoksen rakentamisen noin vuodeksi. Vuonna 2011 työmaalla katkesi kantohihna, jonka takia noin 70 tonnin painosta rakennustavaraa putosi voimalan polttoainealtaaseen, minkä arvioitiin viivästyttävän reaktorin valmistumista yli kuudella kuukaudella.
Keväällä 2016 Titan-2 yhtiön silloinen työtekijä Viktor Aleinikov toi julkisuuteen tietoja, joiden mukaan yritys oli Sosnovyi Borin ydinvoimalaitoksen rakennustöissä rikkonut määräyksiä ja väärentänyt raportteja turvallisuuteen vaikuttavista teknisistä kysymyksistä. Aleinikovin mukaan reaktorin primääripiirin putkien hitsauksessa hitsattavien kohteiden esilämmitys ennen hitsausta ja hitsaussaumojen jäähtyminen hitsauksen jälkeen eivät olleet tapahtuneet määräysten mukaisella tavalla, vaan lämpötilakäyriä koskeva raportti oli väärennetty. Ydinreaktorin primääripiirin putket joutuvat kestämään ankaran rasituksen, koska niissä kulkee hyvin kuuma ja korkean paineen alainen vesi. Ne kuuluvat myös turvallisuuden kannalta ydinreaktorin kriittisimpiin osiin, primääripiirin putkien hitsaussaumojen pettäminen aiheuttaisi erittäin vakavan ydinonnettomuuden vaaran.
Aleinikov oli tuonut havaitsemansa väärinkäytökset esimiestensä ja viranomaisten tietoon, mutta Venäjän viranomaiset eivät tutkineet tapausta. Tämän vuoksi Aleinikov toimitti dokumentit julkisuuteen. Kopiot kyseisistä dokumenteista on toimitettu myös Suomen Säteilyturvakeskukselle (STUK).
Titan-2 on kiistänyt väitteet väärinkäytöksistä ja haastanut oikeuteen Aleinikovin ja paljastukset julkisuuteen tuoneen ympäristöjärjestö Zelenyi Mir’n (Vihreä maailma). Yhtiö vaatii oikeusteitse, että Zelenyi Mir’n on poistettava Aleinikovin antamat tiedot internetsivuiltaan yhtiötä vahingoittavina.
On erittäin huolestuttavaa, että Fennovoiman ydinvoimahankkeen pääurakoijan toiminta- ja turvallisuuskulttuuri on sellainen, että esiintuotuja väärinkäytöksiä ei tutkita vaan päinvastoin peitellään, ja pyritään kostamaan oikeusteitse väärinkäytösten paljastajille.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus puuttua siihen, että Fennovoiman ydinvoimalaitoksen pääurakoijaksi on valittu yhtiö, joka ei selvitä epäilyjä väärinkäytöksistä vaan sen sijaan ryhtyy oikeusteitse painostamaan väärinkäytöksistä kertoneita tahoja, vaikka yhtiön työmailla on tapahtunut onnettomuuksia, joiden taustalla todennäköisesti on laiminlyöntejä, ja
miten hallitus aikoo varmistaa, ettei tällainen toiminta toistu myös Fennovoiman työmaalla, mikäli laitosta aletaan rakentaa?
 
Helsingissä 4.10.2016
Satu Hassi /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Johanna Karimäki /vihr
Ozan Yanar /vihr
Antero Vartia /vihr
Heli Järvinen /vihr
 
Vastaus kirjalliseen kysymykseen ydinvoimayhtiö Fennovoiman pääurakoitsijasta
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Satu Hassin /vihr ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 507/2016 vp:
Aikooko hallitus puuttua siihen, että Fennovoiman ydinvoimalaitoksen pääurakoijaksi on valittu yhtiö, joka ei selvitä epäilyjä väärinkäytöksistä vaan sen sijaan ryhtyy oikeusteitse painostamaan väärinkäytöksistä kertoneita tahoja, vaikka yhtiön työmailla on tapahtunut onnettomuuksia, joiden taustalla todennäköisesti on laiminlyöntejä ja miten hallitus aikoo varmistaa, ettei tällainen toiminta toistu myös Fennovoiman työ- maalla, mikäli laitosta aletaan rakentaa?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -hanketta tarkasti osana tulevan rakentamislupapäätöksen käsittelyä. Suomessa riippumaton ydinturvallisuusviranomainen on ydinenergialain 55 §:n mukaan Säteilyturvakeskus (STUK), joka vastaa hankkeen turvallisuusvalvonnasta.
Työ- ja elinkeinoministeriö keskustelee säännöllisesti STUK:n johdon kanssa ajankohtaisista ydinturvallisuuteen liittyvistä asioista. STUK:lla on toimiva yhteistyösuhde Venäjän ydinturvallisuusviranomaiseen. Ministeriö on keskustellut STUK:in kanssa myös mediassa esitetyistä tapahtumista, joihin kirjallisessa kysymyksessä viitataan. STUK on ottanut esitetyt tapahtumat esiin Venäjän viranomaisen kanssa pidetyissä yhteistyökokouksissa. Keskusteluissa ei ole noussut esille seikkoja, jotka STUK:n näkemyksen mukaan tällä hetkellä vaatisivat jatkokeskusteluja viranomaisten välillä Sosnovy Borissa rakenteilla olevan laitoksen osalta.
STUK:n toimenkuvaan kuuluu muun muassa rakentamisen aikaisten tarkastusten tekeminen ydinvoimahankkeen toimijoihin sekä laitospaikalla että toimijoiden toimipisteissä. Suomessa noudatetaan luonnollisesti kansallista lainsäädäntöä. Kansainvälisessä vertailussa Suomen ydinturvallisuussääntely, mukaan lukien STUK:n turvallisuus- ja laatumääräykset ovat vaatimustasoltaan maailman kärkeä.
Tällä hetkellä Hanhikiven niemellä jatketaan valmistelevia töitä, jotka eivät ole ydinturvallisuuden kannalta merkittäviä. Nyt käynnissä olevia töitä toteutetaan mm. Pyhäjoen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämillä luvilla. Hanhikiven niemellä tehtävistä töistä osan toteuttaa Fennovoima Oy. Suurimman osan toteuttaa laitostoimittaja Raos Project Oy. Raos Project Oy:n pääurakoitsijana Pyhäjoella toimii Titan-2, joka vastaa laitostoimittajan alueella tehtävistä valmistelevista töistä.
Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston myöntämää rakentamislupapää- töstä, jota koskevan hakemuksen Fennovoima Oy on jättänyt valtioneuvostolle 30.6.2015. Viranomaiset tarkastelevat kaikkia ydinvoimalaitoksen rakentamiseen liittyviä seikkoja osana rakentamislupaprosessia. Ydinturvallisuusohjeiden (YVL-ohjeiden) mukaisesti STUK:lle tulee toimittaa turvallisuuden kannalta tärkeitä rakenteita ja laitteita valmistavien tai rakentavien toimijoiden kuvaukset ja johtamisjärjestelmät osana suunnittelutietojen toimittamista. Näissä selvityksissä tulee esittää referenssit aikaisemmista vastaavista toimituksista. Kaikkein tärkeimmille toimittajille tehdään luvanhakijan toimesta auditoinnit, joihin myös STUK osallistuu tarkkailijana.
Osana rakentamislupavaiheen turvallisuusarviointia STUK suorittaa luvanhakijan auditohjelmasta riippumatta hankkeen päätoimijoille oman tarkastusohjelmansa mukaisia rakentamislupakäsittelyyn liittyviä tarkastuksia, joilla todennetaan johtamisjärjestelmäasiakirjoissa esitettyjen asioiden paikkansapitävyys ja toimijoiden menettelyjen vaatimustenmukaisuus.
Tarkastusohjelmansa mukaisesti STUK suorittaa marraskuussa 2016 myös tarkastuksen Titan-2 yhtiöön Pietarissa ja osa-alueina tarkastuksessa ovat yrityksen johtamisjärjestelmän lisäksi muun muassa osaaminen ja rakentamisaikaisten kokemusten hyödyntäminen. STUK raportoi tarkastusten keskeiset tulokset kolmannesvuosittain.
Mikäli Titan-2 tulee vastaamaan reaktori- ja turbiinisaarekkeen sekä muiden ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavien rakennusten ja laitteiden rakentamisesta Hanhikiven niemelle, kaikki työt tehdään ja tarkastetaan suomalaisten vaatimusten mukaisesti.
Helsingissä 25.10.2016
Elinkeinoministeri Olli Rehn