”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys Terrafamen kaivoksen valvonnasta

Vuodesta 2007 alkaen Kainuussa toiminut Talvivaaran monimetallikaivos on ylittänyt merkittävän osan toiminta-ajastaan sille määrätyt rajat esimerkiksi vesistöpäästöjen sulfaatti- ja metallipitoisuuksissa ja purkuvesien määrissä. Kaivos aiheutti vuonna 2012 Suomen kaivoshistorian laajimman ympäristöonnettomuuden, kun Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-allas vuoti ympäristöön. Kaivoksen ympäristövaikutukset lähivesistöihin ovat olleet merkittävät. Vuodesta 2015 eteenpäin kaivostoiminta on toiminut Terrafame Oy:n alla, sen jälkeen kun valtio osti Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan konkurssipesältä. Ympäristöongelmat eivät kuitenkaan ole loppuneet: Terrafamen purkuputki Nuasjärveen on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen selviä muutoksia järven tilaan (ks. esim. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/terrafamen-purkuputken-saasteet-nuasjarven-syvanteissa-happiongelmia-mangaania-liukenee-veteen/).
Kaivoksen ympäristövalvonnasta vastaa ELY-keskus. Vuodesta 2015 eteenpäin ELY-keskukset eivät ole itsenäisesti tuottaneet ympäristöseurantaa ja siihen liittyviä laboratoriopalveluita, vaan ovat kilpailutuksen perusteella ostaneet ne Lappia lukuun ottamatta Ramboll Finland Oy:lta. Ramboll on osallistunut myös Geologian tutkimuskeskuksen tekemään viranomaisselvitykseen Nuasjärven purkuputken ympäristöhaitoista.
Ramboll ei kuitenkaan tuota seurantatietoja pelkästään valvovalle viranomaiselle, vaan myös valvonnan kohteelle. Yritys nimittäin vastaa Terrafamen velvoitetarkkailusta. Ramboll on myös osallistunut Terrafamen vesienhallinnan YVA-hankkeeseen samoin kuin tehnyt selvityksen kaivoksen positiivisista aluetaloudellisista vaikutuksista Kainuussa. Ramboll teki myös YVA-hankkeita alkuperäiselle Talvivaaran kaivokselle.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko Terrafamen kaivoksen ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava Ramboll Finland Oy esteellinen toimimaan myös kaivoksen ympäristövelvoitteiden täyttämistä valvovana tarkkailijana ja  
aikooko hallitus puuttua siihen, että sama yritys myy palveluitaan sekä toiminnan harjoittajalle että valvojalle? 
Helsingissä 9.3.2017
Satu Hassi /vihr
Hanna Halmeenpää /vihr
Krista Mikkonen /vihr
Vastaus kirjalliseen kysymykseen Terrafamen kaivoksen valvonnasta
Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ovat kokonaisvastuussa Suomeen luoduista valtakunnallisista seurantaohjelmista. ELY-keskukset ovat vuoden 2016 alusta kilpailuttaneet näistä seurantaohjelmista maastotyöt ja laboratorioanalyysit, mutta tällä muutoksella ei ole vaikutusta ELY-keskusten vastuuseen seurantojen laadusta. ELY-keskukset ovat ostaneet jo useita vuosia laboratorioanalyysit ostopalveluna.
ELY-keskukset valitsivat vuoden 2016 alusta keskitettyyn tarjouskilpailuun perustuen analyysidatan tuottajan viranomaisten ympäristöseurantaan. Tarjouskilpailun voitti Ramboll Finland Oy (Ramboll) ja näin ollen se vastaa ELY-keskusten määrittelemillä näytepisteillä näytteenotosta ja näytteiden analysoinnista sekä tiedon toimittamisesta valtion tietorekistereihin.
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) perusteella annetuissa lupaehdoissa lupavelvolliselle määrätään ns. velvoitetarkkailuohjelma. Ympäristönsuojelulain ja sen nojalla myönnetyn ympä- ristöluvan noudattamista valvoo ensisijaisesti ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue. YSL:n mukaan velvoitetarkkailun toteuttaminen, järjestäminen ja maksaminen ovat kuitenkin lupavelvollisella.
Terrafame Oy:n velvoitetarkkailun eli luvan mukaisen ympäristöseurannan järjestäminen tapahtuu YSL:n mukaisesti ja tarkkailuaineisto hankitaan yrityksen itse kustantamassa velvoitetarkkailussa. Terrafamen virallisesta velvoitetarkkailusta vastaa tällä hetkellä Ramboll Finland Oy, joka on valittu tehtävään yhtiön toteuttaman tarjouskilpailun perusteella. Kyseinen konsulttiyhtiö tekee tarkkailua ELY:n hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenottajina toimivat Rambollin sertifioidut ympäristönäytteenottajat ja näytteet analysoidaan Rambollin akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa, joka on suurimpia yksityisiä ympäristölaboratorioita Suomessa.
Tulokset toimitetaan sekä yritykselle että ELY-keskukselle ympäristöluvan valvontaa varten. Ympäristölupapäätöksen valvonnan tarkoituksena on selvittää, vastaako toiminta ympäristölupapäätöstä, täyttyvätkö ympäristöluvan myöntämisen edellytykset edelleen, vastaako lupa ajantasaista lainsäädäntöä ja aiheutuuko toiminnasta lupamääräyksistä huolimatta ympäristön pilaantumista.
Ramboll ei tee Terrafamelle vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointia eikä tuotantotoimintaan liittyvää ympäristövaikutusten arviointia. YVA-prosessien toteutus kilpailutettiin ja molempien tekijäksi valittiin Pöyry Finland Oy. Ramboll on tehnyt aiemmin arvion kaivoksen taloudellisista vaikutuksista, jota on hyödynnetty soveltuvin osin myös YVA:ssa.
Vaikka Ramboll tekeekin sekä Terrafamen että ELY:n rinnakkaista ympäristötarkkailua, ei ole mitään syytä epäillä, että asetelma heikentäisi ympäristövalvonnan laatua. Sekä näytteenotto että näytteiden analysointi tehdään aina tiettyjen standardien mukaisesti ja analyysitulosten oikeellisuus on kaikkein keskeisin osa tätä toimintaa.
Hallituksella ei ole perusteita, eikä myöskään mahdollisuuksia millään tavoin puuttua siihen, että sama yritys myy palveluitaan sekä toiminnan harjoittajalle että valvojalle.
Helsingissä 30.3.2017
3030Elinkeinoministeri Mika Lintilä