”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämistoiminnan jatkosta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on joutunut turvautumaan mittaviin säästötoimenpiteisiin hallituksen rahoitusleikkausten vuoksi. Osana säästötoimenpiteitä THL on päättänyt lopettaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI). Varsinainen seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikkö lopetettiin jo kaksi vuotta sitten.
SELI on vastannut esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän tiedon tuottamisesta, kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (2014–2020) valvonnasta, alan ammattilaisverkoston koordinoinnista ja laatinut oppaita seksuaalikasvatukseen ja -neuvontaan. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tutkimusta, kasvatusta ja neuvontaa tarvitaan jatkossakin. Sote-uudistus ja esimerkiksi translain uudistus korostavan tiedon tarvetta.
On huolestuttavaa, mitä tapahtuu seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistymiselle, kun toimenpidesuosituksia arvioivaa ja tutkimustietoa tuottavaa tahoa ei enää ole. Tehokas tiedonlevitys seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksistä sekä ehkäisyvälineiden hyvä saatavuus ovat keskeisiä syitä siihen, että Suomessa aborttien, teiniraskauksien ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien määrä on kansainvälisessä vertailussa alhainen. Tällä on valtava merkitys ihmisten elämän laadulle ja kansanterveydelle, ja se myös säästää julkisen terveydenhoidon kustannuksia.
SELI on myös vastannut tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen, eli niin sanotun tyttöjen ympärileikkauksen, estämisen toimintaohjelman (2012–2016) toimeenpanosta ja tiedottamisesta.
Toimintaohjelman tarkoituksena on ollut luoda rakenteita tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämiseksi, kohentaa jo leikattujen naisten hyvinvointia ja luoda ohjeistusta, kuinka toimia tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisemiseksi, uhkatilanteisiin puuttumiseksi ja lasten suojelemiseksi sekä ympärileikkauksen tekijöiden oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi.
Asiasta tiedottamiseen ei ole jatkossa osoitettu henkilö- tai taloudellisia resursseja. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien tarve saada tietoa tyttöjen ympärileikkauksista on kuitenkin entisestään lisääntynyt, kun Suomeen muuttaa yhä enemmän ihmisiä alueilta, joilla tyttöjen ympärileikkauksia edelleen tapahtuu.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
– Miten hallitus aikoo taata että Suomessa on jatkossakin seksuaali- ja lisääntymisterveysasioita kansallisesti kehittävä, tutkiva, koordinoivan ja tiedottavan taho, ja
– miten hallitus aikoo taata että tietoisuus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten estämisestä ja jo leikattujen henkilöiden hoidosta leviää ja säilyy terveyden- ja sairaanhoidossa?
 
Helsingissä 23.6.2016
Satu Hassi /vihr
Touko Aalto /vihr
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Pekka Haavisto /vihr
Hanna Halmeenpää /vihr
Heli Järvinen /vihr
Emma Kari /vihr
Johanna Karimäki /vihr
Jyrki Kasvi /vihr
Krista Mikkonen /vihr
Ville Niinistö /vihr
Antero Vartia /vihr
Ozan Yanar /vihr
 
Ministerin vastaus
Valtion tuottavuusohjelman, tutkimuslaitosuudistuksen sekä julkisen talouden tasapainottamistavoitteen edellyttämä valtion menojen karsiminen johtavat terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahoituksen supistumiseen valtion talousarviossa noin 25 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 mennessä. Viimeisimmät sopeuttamispaineen johdosta toteutetut yhteistoimintaneuvottelut päättyivät toukokuussa 2016. Niiden tavoitteena oli 9,8 miljoonan euron säästö vuosina 2017–18. Sopeutukset on kohdennettu ensisijaisesti nimettyihin toimintoihin, joihin kuuluvat myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden toiminnot.
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen jatkuu THL:ssa osana useita toimintoja mm. äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämistä sekä myös osana lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä ja parisuhteen tukemista. THL seuraa jatkossakin useita seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kysymyksiä muun muassa rekisteriaineistojen ja kyselyjen avulla. Sote-uudistuksen myötä THL:n tehtävä väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä palvelujen seurannassa tiivistyy, minkä lisäksi sen on tarjottava luotettava ja ajantasainen tietotuotanto palvelemaan maakuntia ja palvelujen tuottajia.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys on kaikenikäisten ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin olennainen osatekijä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyö jatkuu kunnissa lakisääteisenä tehtävänä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja. Ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta on sisällytettävä terveysneuvontaan ja terveystarkastuksiin äitiys- ja lastenneuvolatyössä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa (VNA 338/2011). Opiskeluterveydenhuollon on lisäksi sisällettävä useita seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja.
Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus loukkaa ihmisoikeuksia ja vaikuttaa negatiivisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Päättäjille ja ammattilaisille suunnattu tyttöjen ja naisten ympärileikkausten vähentämisen toimintaohjelma (STM) jatkuu em. ohjelman päätyttyä osana seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaa (2014-2020). Lisäksi aihe otetaan huomioon STM:n toimenpidesuunnitelmassa, jonka avulla edistetään maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä osana heidän kotoutumistaan kuntiin. Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä on koottu aineistoa THL:n verkkosivuilla.
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen sisältyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Ohjelmassa korostetaan lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja voimavarojen vahvistamista sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemista. Ohjelma on osa lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa. Ohjelman avulla vähennetään lapsen ympäristössä olevaa tai häneen kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalista häirintää. Palveluita kehitetään tietoisesti ottamaan huomioon perheiden monimuotoisuus, joka pitää sisällään monikulttuuriset perheet ja maahanmuuttajaperheet. Ammattihenkilöiden osaamisen uudistaminen on yksi ohjelman kehittämiskohteista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu vahvasti muutosohjelman toimeenpanoon.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne muuttuu sote-uudistuksen myötä. Kehittämistehtävä annetaan jokaiselle maakunnalle sekä viidelle yhteistyöalueelle. Lisäksi on luotava yhteistyörakenteet alueiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden tarvittavien alueellisten ja kansallisten tahojen kanssa. Näiden yhteistyörakenteiden puitteissa on huolehdittava myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden tutkimuksesta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuteen.
Monet kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat huolehtineet seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen koordinoinnista alueillaan. Alueellinen koordinointi tehostuu ja yksinkertaistuu sote-uudistuksen myötä sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä yli 300 kunnalta 18 maakunnalle. Ohjauksen avulla pystytään varmistamaan yhtenäisten menetelmien käyttö ja tasalaatuinen toiminta myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden osalta. Kansallisen koordinaation ja tiedottamisen varmistamiseksi käydään jatkoneuvotteluja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
Helsingissä 15.7.2016
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula