”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kysymys Fennovoiman pääurakoitsijan turvallisuusrikkeiden selvittämisestä

KIRJALLINEN KYSYMYS
Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsijan turvallisuusrikkeiden selvittäminen
Eduskunnan puhemiehelle
Titan-2 yhtiön toiminnassa on paljastunut epäilyjä vakavista puutteista Sosnovyi Borin ydinvoimalatyömaalla Venäjällä Suomen Kuvalehden 24.3.2016 ja Helsingin Sanomien 21.3.2016 tietojen mukaan. Titan-2 on Fennovoiman ydinvoimalahankkeen venäläisen laitostoimittajan Rosatomin yhteistyökumppani ja Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija.
Titan-2:n entisen työntekijän Viktor Aleinikovin tietojen mukaan Sosnovyi Borin ydinvoimalaitoksen rakennustöissä on rikottu turvallisuusmääräyksiä ja väärennetty turvallisuusraportteja. Aleinikov toimi työmaalla helmikuuhun 2016 asti.
Vakavimmat epäillyt rikkomukset liittyvät reaktorin primääripiirin hitsaussaumojen käsittelyyn. Ne ovat keskeisiä reaktorin jäähdytysjärjestelmän kannalta. Hitsauksesta ovat tietojen mukaan vastanneet ammattitaidottomat työntekijät. Titan-2:n on määrä vastata reaktorin primääripiirin hitsaussaumoista myös Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalassa.
Suomen Kuvalehden haastattelussa Suomen Säteilyturvakeskuksen (STUK) apulaisjohtaja Tapani Virolainen pitää tietoja huolestuttavina, ja toteaa primääripiirien hitsaussaumojen olevan turvallisuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä hitsauksia. Primääripiirin putkien pettäminen ja sen myötä jäähdytysveden menetys reaktorista on vakavimpia onnettomuuksia, joita ydinreaktorissa voi tapahtua.
Aleinikov kertoo ilmoittaneensa rakennustöiden laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä esimiehilleen ja viranomaisille. Titan-2 on kiistänyt väitteet rikkeistä ja aloittanut oikeusprosessin Aleinikovia ja paljastukset tehnyttä ympäristöjärjestö Zelenyi Mir:iä (Vihreä maailma) vastaan. Venäläisten viranomaisten reaktio ilmoitukseen ei ole ollut epäiltyjen väärinkäytösten selvittäminen, vaan painostustoimet: Zelenyi Mir on määrätty jättämään toimitilansa ja Venäjän oikeusministeriö on tulkinnut sen ulkomaiseksi agentiksi ja antanut sille 4 500 dollarin sakon. Aleinikov on lehtitietojen mukaan poistunut maasta.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko asianomainen ministeri kehottaa Suomen Säteilyturvakeskusta selvittämään Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2:n väitettyjen rikkeiden todenperäisyyden,
ja onko Fennovoiman rakentamislupahakemuksen liitteenä vaadittu selvitys pääurakoitsija Titan 2:n referenssityömaakohteiden turvallisuusstandardien laadusta ja yhtiön riittävästä ydinvoimateknisestä osaamisesta?
Helsingissä 31.3.2016
Hanna Halmeenpää /vihr
Satu Hassi /vihr
 
MINISTERIN VASTAUS
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Hanna Halmeenpään /vihr ym.
näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 182/2016 vp:
Aikooko asianomainen ministeri kehottaa Suomen Säteilyturvakeskusta selvittämään
Fennovoiman ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2:n väitettyjen rikkeiden toden-
peräisyyden, ja onko Fennovoiman rakentamislupahakemuksen liitteenä vaadittu selvitys
pääurakoitsija Titan 2:n referenssityömaakohteiden turvallisuustandardien laadusta ja
yhtiön riittävästä ydinvoimateknisestä osaamisesta?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Työ- ja elinkeinoministeriö keskustelee säännöllisesti ja aktiivisesti Säteilyturvakeskuksen
(STUK) johdon kanssa ajankohtaisista ydinturvallisuuteen liittyvistä asioista. STUK:lla on hyvä
ja toimiva yhteistyösuhde Venäjän ydinturvallisuusviranomaiseen Rostechnadzoriin ja Sosnovyi
Borin laitoksella toimiviin paikallistarkastajiin. Ministeriö on keskustellut STUK:in kanssa
myös mediassa esitetyistä huolista, joihin kirjallisessa kysymyksessä viitataan. STUK on luvan-
nut ottaa esitetyt huolet esiin Venäjän viranomaisen kanssa tulevissa yhteistyökokouksissa.
Säteilyturvakeskus on riippumaton ydinturvallisuusviranomainen, jonka toimenkuvaan kuuluu
muun muassa rakentamisen aikaisten tarkastusten tekeminen ydinvoimahankkeen toimijoihin
sekä laitospaikalla että toimijoiden toimipisteissä. Suomessa noudatetaan luonnollisesti kansal-
lista lainsäädäntöä. Kansainvälisessä vertailussa Suomen ydinturvallisuussääntely, mukaan luki-
en STUK:in laatu- ja turvallisuusmääräykset ovat vaatimustasoltaan maailman kärkeä.
Tällä hetkellä Hanhikiven niemellä jatketaan valmistelevia töitä, jotka eivät ole ydinturvallisuu-
den kannalta kriittisiä. Nyt käynnissä olevia töitä toteutetaan mm. Pyhäjoen kunnan rakennus-
valvontaviranomaisen myöntämillä luvilla. Käynnissä olevat työt pitävät sisällään erilaisia
maanrakennustöitä sekä kunnallistekniikan rakentamista alueelle. Hanhikiven niemellä tehtä-
vistä töistä osan toteuttaa Fennovoima Oy, mutta suurimman osan toteuttaa laitostoimittaja Raos
Project Oy. Raos Project Oy:n pääurakoitsijana Pyhäjoella toimii Titan-2, joka vastaa laitostoi-
mittajan alueella tehtävistä töistä.
Titan-2 ei tällä hetkellä itse urakoi alueella, vaan he ovat solmineet aliurakointisopimuksia suo-
malaisten yhtiöiden kanssa. Kaikkiaan työmaalla toimii tällä hetkellä yli sata yritystä, jotka ovat
muutamaa lukuun ottamatta kaikki suomalaisia.
Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston myöntämää rakentamislupapää-
töstä, jota koskevan hakemuksen Fennovoima Oy on jättänyt valtioneuvostolle 30.6.2015. Vi-
ranomaiset tarkastelevat kaikkia ydinvoimalaitoksen rakentamiseen liittyviä seikkoja osana ra-
kentamislupaprosessia. Ydinturvallisuusohjeiden (YVL-ohjeiden) mukaisesti STUK:lle tulee
toimittaa turvallisuuden kannalta tärkeitä rakenteita ja laitteita valmistavien/rakentavien toimi-
joiden kuvaukset ja johtamisjärjestelmät osana suunnittelutietojen toimittamista. Näissä selvi-
tyksissä tulee esittää referenssit aikaisemmista vastaavista toimituksista. Kaikkein tärkeimmille
toimittajille tehdään luvanhakijan toimesta auditoinnit, joihin myös STUK osallistuu. STUK
myös tekee hankkeen päätoimijoille omia tarkastuksia, joilla todennetaan asiakirjoissa esitetty-
jen asioiden paikkaansa pitävyys ja toimijoiden menettelyjen vaatimustenmukaisuus. Nämä teh-
dään ennen kuin toimittaja voi aloittaa ydin- tai säteilyturvallisuuteen liittyvät toimitukset tai
toimenpiteet.
Hankkeen edetessä itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen tulevat kyseeseen juuri edellä maini-
tut valvontatoimenpiteet. Mikäli Titan-2 tulee vastaamaan reaktori- ja turbiinisaarekkeen sekä
muiden ydin- tai säteilyturvallisuuteen vaikuttavien rakennusten ja laitteiden rakentamisesta
Hanhikiven niemelle, kaikki työt tehdään ja tarkistetaan suomalaisten vaatimusten mukaisesti.
Helsingissä 13.4.2016
Elinkeinoministeri Olli Rehn