”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella
Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström
Raukeamispäivä: 23.6.2011
HYVÄKSYTTY

 
0014/2011
Kirjallinen kannanotto vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 26 artiklan, joissa vahvistetaan vammaisten ihmisten oikeudet,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen,
B. ottaa huomioon, että ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2004/27/EY 56 a artiklan mukaan lääkkeen nimi on ilmaistava myös pistekirjoituksena päällyksessä,
1. korostaa, että näkövammaisilla on oikeus itsenäiseen elämään ja täysipainoiseen osallistumiseen yhteiskunnassa;
2. kehottaa komissiota käynnistämään sidosryhmien kanssa laajat neuvottelut teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen, joihin sisältyisivät ainakin tiedot tuotetyypistä ja viimeisestä käyttöpäivästä, esittämistä pistekirjoituksella koskevan EU:n tason vapaaehtoisen järjestelmän käyttöönoton kustannuksista, tuloksellisuudesta ja toteutettavuudesta, jotta näkövammaiset kuluttajat voisivat helpommin tutustua tuotteiden tietoihin; katsoo, että ehdotetuissa neuvotteluissa pitäisi tarkastella myös vaihtoehtoisia tapoja tutustua pakkausmerkintöjen tietoihin, koska kaikki sokeat ihmiset eivät osaa lukea pistekirjoitusta;
3. kehottaa komissiota tarjoamaan yritysten yhteiskuntavastuun periaatteen mukaisesti Euroopan yrityksille ja elinkeinoelämälle kannustimia, jotta niiden tietoisuus tästä asiasta lisääntyisi;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille sekä Yhdistyneille Kansakunnille.