”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstä

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstä
Françoise Castex, Zuzana Roithova, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis
Raukeamispäivä: 17.6.2010
HYVÄKSYTTY

0012/2010
Kirjallinen kannanotto väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstä
Euroopan parlamentti, joka
–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA),
B. ottaa huomioon Euroopan parlamentin roolin yhteispäättäjänä kaupallisissa kysymyksissä sekä parlamentin oikeuden tutustua neuvotteluasiakirjoihin, jotka Lissabonin sopimus takaa,
1. katsoo, että ehdotettu sopimus ei saisi johtaa epäsuorasti tekijänoikeuksia, patentteja ja tuotemerkkejä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamiseen Euroopan unionissa, ja että toissijaisuusperiaatetta on noudatettava;
2. toteaa, että komission olisi välittömästi julkistettava kaikki meneillään oleviin neuvotteluihin liittyvät asiakirjat;
3. katsoo, että ehdotettu sopimus ei saisi pakottaa oikeudenmukaisen menettelyn rajoittamiseen taikka heikentää perusoikeuksia kuten ilmaisunvapautta ja oikeutta yksityisyyteen;
4. korostaa, että taloudellisia ja innovaatioon kohdistuvia riskejä on arvioitava ennen rikosoikeudellisten seuraamusten käyttöönottoa silloin kun siviilioikeudellisiin toimenpiteisiin on jo ryhdytty;
5. katsoo, että Internet-palveluntarjoajia ei pitäisi saattaa sellaiseen vastuuseen niiden palvelimien kautta välitetystä tai niiden palvelimilla olevasta sisällöstä, joka edellyttäisi tietojen valvontaa tai suodattamista etukäteen;
6. korostaa, että rajat ylittäviä tarkastuksia ja takavarikointia koskevien valtuuksien vahvistamiseen tähtäävät toimet eivät saisi haitata laillisten, kohtuuhintaisten ja turvallisten lääkkeiden maailmanlaajuista saatavuutta;
7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.