”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto tarpeeseen lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
tarpeeseen lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa
Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova
Raukeamispäivä: 3.2.2011
HYVÄKSYTTY

0080/2010
Kirjallinen kannanotto tarpeeseen lisätä syöväntutkimuksen koordinointia Euroopan unionissa
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että syöpä on edelleen yleisin kuolinsyy Euroopassa, että syöväntutkimusta harjoitetaan pääasiassa kansallisella tasolla ja että tutkimus on varsin epäyhtenäistä, erilaista ja kirjavaa eri puolilla Euroopan unionia, ja näin ollen sitä ei koordinoida EU:n tasolla,
B. tunnustaa, että on kiireellisesti edistettävä kestävää yhteistyötä ja koordinointia tutkimuksen alalla,
1. kehottaa komissiota tehostamaan yleiseurooppalaisen, kansallisen, alueellisen ja paikallisen syöväntutkimuksen koordinointia ja johdonmukaisuutta sekä alan yhteistyötä, jotta voidaan välttää päällekkäisyydet ja keskittyä niihin syövänhoidon tarpeisiin, joita ei ole vielä tyydytetty;
2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että syöväntutkimusta kartoitetaan ja rahoitetaan asianmukaisesti ja että alan yhteistyötä lisätään;
3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään kokonaisvaltaisen syöväntutkimusstrategian, joka perustuu matriisiin, jossa horisontaalitasoja ovat esimerkiksi ylikansallinen tutkimus ja diagnosointi ja vertikaalitasoja esimerkiksi syövän ehkäisemistä, syöpäseulontoja ja elämänlaatua sekä hoidon laatua koskevat tutkimukset;
4. kehottaa komissiota käyttämään hyödyksi syöväntorjunnan eurooppalaista kumppanuusohjelmaa erilaisten tutkimustyöryhmien organisoimiseksi;
5. kehottaa lisäämään kumppanuuksia potilasryhmien kanssa ja valjastamaan käyttöön niiden erityisasiantuntemuksen ja tiedot, jotta tutkimus edistyisi nopeammin;
6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet jäsenmaiden parlamenteille.