”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto sodassa vammautuneisiin siviileihin

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
sodassa vammautuneisiin siviileihin
Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck
Raukeamispäivä: 15.9.2011
HYVÄKSYTTY
 
0021/2011
Kirjallinen kannanotto sodassa vammautuneisiin siviileihin
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymän Tukholman ohjelman,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on jo kauan pyrkinyt edistämään kansainvälistä rauhaa ja estämään maamiinojen käytön,
B. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden sodassa vammautuneilla siviileillä, maamiinojen ja muiden sodasta jääneiden aseiden uhreilla sekä terrorismin uhreilla on jatkuvia terveydellisiä ja sosiaalis-taloudellisia vaikeuksia, joita on käsiteltävä kattavasti ja jäsennellysti,
1. katsoo, että Euroopan tulisi näyttää esimerkkiä muulle maailmalle tunnustamalla ja ottamalla huomioon terrori-iskujen uhrien ja sodassa vammautuneiden siviilien pitkän aikavälin tarpeet sekä antamalla näille henkilöille erityisaseman;
2. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet sen takaamiseksi, että sodassa vammautuneiden siviilien ja terrori-iskujen uhrien jatkuvat lääketieteelliset ja yhteiskunnalliset tarpeet täytetään EU:ssa ilman syrjintää, jotta he voivat elää ihmisarvoista elämää omassa ympäristössään;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.