”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin
Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils
Raukeamispäivä: 17.2.2011
HYVÄKSYTTY

 
0081/2010
Kirjallinen kannanotto raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen osuus EU:n ajoneuvokannasta on 3 prosenttia mutta ne aiheuttavat 14 prosenttia kuolemaan johtavista yhteentörmäyksistä, joiden seurauksena Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa kuolee vuosittain yli 4 000 ihmistä,
B. ottaa huomioon, että raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen niin sanottujen kuolleiden kulmien vuoksi Euroopan unionissa kuolee joka vuosi noin 400 ihmistä, jotka ovat enimmäkseen suojattomia tienkäyttäjiä, kuten polkupyöräilijöitä, moottoripyöräilijöitä ja jalankulkijoita,
C. ottaa huomioon, että monet näistä kuolemista voitaisiin välttää asentamalla kaikkiin ajoneuvoihin peilejä tai yhä edullisempia kamera-näyttölaitteita, aktiivisia törmäyksen varoitusjärjestelmiä, kehittyneitä hätäjarrutusjärjestelmiä ja kaistavahtijärjestelmiä,
D. ottaa huomioon, että raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen läheisyyteen jää merkittäviä ja vaarallisia kuolleita kulmia niistä raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajan näkökentän laajentamista koskevista vaatimuksista huolimatta, joita annetaan direktiivissä 2003/97/EY ensirekisteröityjen ja direktiivissä 2007/38/EY jo liikenteessä olevien ajoneuvojen osalta,
E. ottaa huomioon, että vuoden 2007 vaatimukset ovat väljempiä kuin vuoden 2003 vaatimukset ja että niiden täytäntöönpano jäsenvaltioissa on ollut puutteellista siitä huolimatta, että EU pyrkii puolittamaan liikennekuolemien määrän,
1. kehottaa komissiota nopeuttamaan direktiivin 2007/38/EY arviointia ja tarkistamaan sitä niin, että se voidaan saattaa yhdenmukaiseksi teknologisen edistyksen ja ensirekisteröityjen raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen epäsuoran näkemän tarjoavia laitteita koskevien uusimpien vaatimusten kanssa, jotta turvallisuus voidaan mahdollisimman tehokkaasti varmistaa;
2. kehottaa komissiota varmistamaan, ettei yleisestä turvallisuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesta kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien ja kaistavahtijärjestelmien asentamisvelvoitteesta anneta vapautuksia;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle ja komissiolle.