”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa
 Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle
Raukeamispäivä: 20.12.2010
HYVÄKSYTTY

 
0068/2010
Kirjallinen kannanotto paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että EU:ssa on yli 400 000 uutta paksu- ja peräsuolen syöpätapausta ja 200 000 siitä johtuvaa kuolemantapausta, sillä paksu- ja peräsuolen syöpä on toiseksi yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja,
B. ottaa huomioon, että paksu- ja peräsuolen syöpä yhdistetään elämäntapoihin liittyviin tekijöihin (liikalihavuus, liikunnan puute, alkoholin kulutus ja tupakointi) ja näihin tekijöihin puuttuminen vähentää paksusuolen ja peräsuolen syövän kehitystä,
C. ottaa huomioon, että joissakin EU:n jäsenvaltioissa toteutetuilla seulonnoilla on jo nyt vähennetty paksu- ja peräsuolen syövän aiheuttamia kuolemia, kun taas toisissa seulontatoimia ei ole vielä edes käynnistetty,
D. ottaa huomioon, että paksu- ja peräsuolen syövän varhaisella toteamisella vähennetään kuolleisuutta 40 prosenttia ja myös hoitokustannuksia huomattavasti,
E. ottaa huomioon, että komission mukaan, paksu- ja peräsuolen syövän torjunta olisi asetettava etusijalle kansanterveydessä, sillä menehtymistä paksu- ja peräsuolen syöpään voidaan ehkäistä EU:ssa käytettävissä olevilla lääketieteellisillä keinoilla,
1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita:
– tukemaan erityisesti teini-ikäisille ja nuorille aikuisille suunnattuja valistuskampanjoita, jotka liittyvät paksu- ja peräsuolen syöpää aiheuttaviin elämäntapoihin,
– edistämään paksu- ja peräsuolen syöpäseulontoihin liittyvien parhaiden käytänteiden toimeenpanemista koko EU:n alueella ja julkaisemaan edistymiskertomuksia kahden vuoden välein,
– asettamaan paksu- ja peräsuolen syövän seulontatutkimuksen ja sitä koskevan tiedon levittämisen etusijalle tulevissa työohjelmissa, jotka sisältyvät tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelman ja EU:n terveysohjelmaan,
– ottamaan käyttöön paksu- ja peräsuolen syövän kattavat seulonnat kaikissa jäsenvaltioissa EU:n suuntaviivojen mukaisesti;
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.