”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Kosovon alaikäisten romanien suojeluun

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Kosovon alaikäisten romanien suojeluun
Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler
Raukeamispäivä: 20.12.2010

 
0069/2010
Kirjallinen kannanotto Kosovon alaikäisten romanien suojeluun
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti EU:n on kunnioitettava perusoikeuksia kaikissa toimissaan,
– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Thomas Hammarbergin raportin romanien tilanteesta Kosovossa (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti),
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon komission, UNHCR:n, Amnesty International -ihmisoikeusjärjestön ja Kosovon eri kansalaisjärjestöjen raportit, joiden mukaan Kosovoon palautetut vähemmistöjen jäsenet (lähinnä romanit) joutuvat kärsimään vakavasta syrjinnästä asumisen, terveydenhuollon, työllisyyden, koulutuksen ja sosiaaliturvan alalla, eikä etnisin perustein tapahtuvia välikohtauksia edelleenkään tuoda julki; katsoo sen vuoksi, että romanilapsien elämä ja kehitys on vaarassa,
1. ilmaisee huolensa romanien pakkopalautuksista Kosovoon ja kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan pakkokarkotukset;
2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.