”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen
Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes
Raukeamispäivä: 20.1.2011

 
0077/2010
Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan 2 kohdan,
– ottaa huomioon rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU (uudelleen laadittu),
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että rakennusten osuus EU:n koko energiankulutuksesta on 40 prosenttia,
B. ottaa huomioon, että energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttö rakennusalalla ovat tärkeitä toimia, joilla voidaan vähentää unionin energiariippuvuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä,
C. katsoo, että EU:n julkisen alan olisi näytettävä esimerkkiä, kun on kyse rakennusten energiatehokkuudesta,
1. kehottaa EU:n toimielimiä teettämään tutkimuksen rakennustensa hiilidioksidipäästöistä ja liittämään siihen konkreettisen toimintasuunnitelman päästöjen ja kustannusten vähentämiseksi sekä julkistamaan nämä molemmat mahdollisimman pian;
2. kehottaa EU:n toimielimiä näyttämään esimerkkiä, kun on kyse rakennusten energiatehokkuudesta, ja kunnostamaan rakennuksensa tiukimpia vaatimuksia vastaaviksi vuoteen 2020 mennessä;
3. kehottaa EU:n toimielimiä käyttämään uusiutuvia energialähteitä ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa paikan päällä;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle ja komissiolle sekä muille asianomaisille Euroopan unionin toimielimille.