”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin korruption vastaisiin pyrkimyksiin

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Euroopan unionin korruption vastaisiin pyrkimyksiin
Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes
Raukeamispäivä: 22.4.2010
HYVÄKSYTTY

Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. on huolissaan, että korruptio, jolla on osansa myös nykyisen talouskriisin synnyssä, tekee tyhjäksi oikeusvaltioperiaatteen, johtaa veronmaksajien mahdollistamien EU-varojen väärinkäyttöön ja vääristää markkinoita,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ratifioinut YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen ja 78 prosenttia unionin kansalaisista pitää korruptiota maansa suurimpana huolenaiheena (Eurobarometri, joulukuu 2009),

C. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on korostanut korruption torjuntaa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koskevasta Tukholman ohjelmasta antamassaan päätöslauselmassa,

D. panee merkille kansainvälisen korruption vastaisen päivän (9. joulukuuta), jolloin tämä kannanotto on laadittu,
1. kehottaa EU:n toimielimiä ottamaan käyttöön laajan korruption vastaisen politiikan ja luomaan selkeän järjestelmän tilanteen säännöllistä seurantaa varten jäsenvaltioissa;

2. kehottaa komissiota antamaan kaikki tarvittavat resurssit tämän seurantajärjestelmän täytäntöönpanemiseksi ja varmistamaan, että sen päätelmiä ja päätöksiä noudatetaan tehokkaasti;

3. kehottaa komissiota ja asianomaisia EU:n virastoja ryhtymään tarvittaviin toimiin ja mahdollistamaan riittävät resurssit, joilla varmistetaan, ettei EU:n varojen käyttöön liity korruptiota ja että korruptiota tai petoksia havaittaessa sovelletaan seuraamuksia;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.