”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Cleanup in Europe- ja Let's do it World 20122 aloitteisiin

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Cleanup in Europe- ja Let's do it World 2012  aloitteisiin
Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Indrek Tarand
Raukeamispäivä: 16.5.2011
HYVÄKSYTTY

 
0003/2011
Kirjallinen kannanotto Cleanup in Europe- ja Let's do it World 20122  aloitteisiin
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpano ja voimaansaattaminen on riittämätöntä,
B. ottaa huomioon, että ympäristökysymyksiä koskevan sosiaalisen vastuun ja tiedostavuuden puute aiheuttaa edelleen ongelmia monissa jäsenvaltioissa,
C. ottaa huomioon, että osana Let's do it!  kansalaisliikettä on tehty kansallisia ruohonjuuritason aloitteita ja niihin on osallistunut valtava määrä Viron, Latvian, Liettuan, Portugalin, Slovenian ja Romanian kansalaisia vuodesta 2008 lähtien; ottaa huomioon, että näiden aloitteiden konkreettisina tuloksina on kartoitettu laitonta roskaamista ja kerätty roskia,
1. ottaa huomioon, että Let's do it World  aloite on vapaaehtoinen toimintaohjelma, jossa kaikkia Euroopan maita kehotetaan liittymään kaikkien aikojen suurimpaan siivousoperaatioon omassa maassaan yhden päivän ajan vuonna 2012;
2. kehottaa poliitikkoja edistämään aktiivisesti aloitteita ja kannustamaan kansalaisia osallistumaan tähän toimintaohjelmaan;
3. katsoo, että tätä tehokasta välinettä olisi edistettävä laajalti, jotta lisätään jätehuoltoa koskevaa tietoisuutta ja vastuullisuutta pyrkien mahdollisimman suureen kierrätysasteeseen;
4. pyytää komissiota tukemaan tätä aloitetta kaikin mahdollisin tavoin ja perustamaan verkkosivuston, jolla julkaistaan olemassa olevat tiedot kansallisista jäterekistereistä ja karttoja, joihin on merkitty laittomien kaatopaikkojen sijainnit;
5. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään lisätoimiin, jotta ne panisivat EU:n nykyisen jätelainsäädännön asianmukaisesti täytäntöön ja valvoisivat sitä omassa maassaan;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle ja neuvostolle sekä 27 jäsenvaltion hallituksille ja parlamenteille.