”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto Bhopalin onnettomuuden 25-vuotispäivään

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
Bhopalin onnettomuuden 25-vuotispäivään
Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska
Raukeamispäivä: 11.3.2010

 
0065/2009
Kirjallinen kannanotto Bhopalin onnettomuuden 25-vuotispäivään
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. palauttaa mieliin, että vuonna 1984 sattuneessa Bhopalin onnettomuudessa menehtyi jopa 20 000 ihmistä ja että siitä aiheutui monille muille kroonisia sairauksia,
B. toteaa, että puutteellisten puhdistustöiden jälkeen kemikaalit myrkyttävät edelleen vesihuoltoverkostoa ja aiheuttavat vakavia sairauksia ja synnynnäisiä epämuodostumia paikallisen väestön keskuudessa,
C. palauttaa mieliin, että vuonna 1989 pidetyssä oikeudenkäynnissä, johon uhrit eivät voineet osallistua, Union Carbide ja Intian hallitus tekivät sovintoratkaisun, jossa kaikkien vaateiden kattamiseksi myönnettiin täysin riittämätön 470 miljoonan dollarin korvaus,
D. ottaa huomioon, että Union Carbidesta tuli vuonna 2001 Dow Chemical Companyn kokonaan omistama tytäryhtiö ja ettei Dow Chemical Company ota vastuuta Bhopalin onnettomuuden seurauksista,
1. pitää erittäin valitettavana vuonna 1989 tehdyn sovintoratkaisun riittämättömyyttä ja varojen jakoperustetta;
2. kehottaa Intian ja Madhya Pradeshin hallituksia takaamaan Bhopalin alueen tehokkaan ja pikaisen puhdistuksen sekä pyytää komissiota antamaan tähän kaiken mahdollisen tuen;
3. kehottaa Dow Chemical Companya ottamaan vastuun alueen puhdistuksesta;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä neuvostolle.