”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan
Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek Protasiewicz
Raukeamispäivä: 6.12.2010
HYVÄKSYTTY

 
0061/2010
Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 antamansa kirjallisen kannanoton asunnottomuuden poistamiseen,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on yhä asunnottomia ja että se on perusihmisoikeuksien loukkaus, jota ei voida hyväksyä,
B. ottaa huomioon, että vuosi 2010 on Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi,
1. kehottaa jälleen neuvostoa ja komissiota sitoutumaan vuoden 2010 loppuun mennessä poistamaan asunnottomuuden vuoteen 2015 mennessä;
2. kehottaa komissiota laatimaan kunnianhimoisen asunnottomuutta koskevan EU:n strategian ja tukemaan jäsenvaltioita tehokkaiden kansallisten strategioiden laatimisessa maaliskuussa 2010 hyväksyttyyn sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta käsittelevään yhteiseen raporttiin sisältyvien ohjeiden mukaisesti ja osana Eurooppa 2020 -strategiaa;
3. kehottaa Eurostatia kokoamaan tietoa asunnottomuudesta EU:ssa;
4. kannattaa seuraavia ensisijaisia tavoitteita: kenenkään ei tarvitse nukkua taivasalla; kenenkään ei tarvitse asua hätämajoituksessa hätätilanteen kestoa kauemmin; väliaikaisessa majoituksessa asutaan vain niin kauan, että päästään onnistuneesti siirtymään elämässä eteenpäin; kenenkään ei tarvitse lähteä laitoksesta ilman asumismahdollisuutta; nuorista ei tule asunnottomia siirtyessään itsenäiseen elämään;
5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.