”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Karjuporsaiden kastrointi EU:ssa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE) 18.11..2010

Arviolta 80 % urosporsaista, eli noin 100 miljoonaa porsasta, kastroidaan vuosittain EU:ssa. Kastroinnille ei ole lääketieteellistä tarvetta, vaan sen tarkoitus on estää ns. karjun hajun muodostuminen urossikojen lihaan.

Komission direktiivissä 2001/93/EY kielletään kaikki toimenpiteet, joiden tarkoitus on muu kuin terapeuttinen tai diagnostinen tai jotka suoritetaan sikojen tunnistamiseksi asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja joiden seurauksena arka ruhonosa vahingoittuisi tai häviäisi tai luun rakenne muuttuisi, poikkeuksena urosten kastrointi muilla keinoilla kuin kudoksia repimällä.

EU:n elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on todennut lausunnossaan jo vuonna 2004, että urosporsaiden kirurginen kastrointi on mahdotonta ilman kudosten, kuten siemennuoran (gubernaculum testis), repimistä. EFSAn mukaan direktiiviä 2001/93/EY laiminlyödään tältä osin laajasti.

EFSA toteaa, että kastraatio on aina porsaille kivuliasta, ja huomauttaa, että direktiivissä 2001/93/EY mainittu kastroitavien porsaiden seitsemän vuorokauden yläikäraja ei tarkoita, että vastasyntyneet porsaat tuntisivat vähemmän tuskaa kuin tätä vanhemmat. Samoin Suomen maa- ja metsätalousministeriö toteaa 5.11.2010 päivätyssä muistiossaan, että ”toimenpide on porsaalle kivulias riippumatta siitä, katkaistaanko siemenjohtimet pihdein, veitsin vai käsin. Kastrointi vie aikaa, heikentää porsaiden hyvinvointia, ja on useiden tuottajien mielestä epämiellyttävää. Kastraatio ilman puudutusta tai nukutusta aiheuttaa porsaille kipua ja stressiä, ja porsaat tuntevat kipua vielä toimenpiteen jälkeenkin, jos niille ei anneta kivunlievitystä.”

Porsaiden kastrointi kivuliain menetelmin ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Irlannissa urosporsaita ei kastroida, Norjassa kastroinnin saa suorittaa vain eläinlääkäri paikallispuudutusta käyttäen, ja Australiassa valtaosalle urosporsaista annetaan kivesten kehityksen ehkäisevä injektio. Kuitenkin esimerkiksi Suomessa lähes 40 % porsaista kastroidaan kivekset repimällä ilman minkäänlaista kivunlievitystä tai puudutusta. Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, ettei porsaille tuoteta kastroinnilla tarpeetonta kärsimystä EU:ssa?

 

John Dallin komission puolesta antama vastaus
20.1.2011

Komissio kehottaa arvoisaa parlamentin jäsentä tutustumaan vastaukseen, jonka se on antanut kirjalliseen kysymykseen E-6187/09 .

EU:ssa ja muualla maailmassa on jo käytössä kirurgisen kastraation vaihtoehtoja, kuten kastroimattomien karjujen kasvattaminen ja karjun hajun vähentäminen sikoja rokottamalla. Useissa EU-maissa (Saksassa, Alankomaissa, Itävallassa ja Belgiassa) hallitukset ja sianliha-alan tärkeimmät sidosryhmät ovat äskettäin tehneet kansallisia vapaaehtoisia sopimuksia, joiden tavoitteena on luopua karjuporsaiden kirurgisesta kastroinnista pitkällä aikavälillä. Siihen asti kyseisissä sopimuksissa määrätään sikojen kirurgisen kastraation aiheuttaman kivun lievittämisestä joko käyttämällä kivunlievityslääkkeitä tai nukutusta.

Komissio seuraa tätä eläinten hyvinvointia koskevaa asiaa tarkasti. Komissio järjesti 2. kesäkuuta 2010  seminaarin, johon kutsuttiin kaikki asianomaiset osapuolet (siankasvattajat, sianlihateollisuuden edustajat, tutkijat, vähittäiskauppiaat ja valtiosta riippumattomat järjestöt). Seminaarin tärkein päätelmä oli, että asiaan olisi hyödyllistä saada yhteinen lähestymistapa Euroopan tasolla.

Näin ollen komissio ja puheenjohtajamaa Belgia kokosivat yhdessä pilottityöryhmän laatimaan luonnoksen EU:n yhteiseksi kannaksi sikojen kastrointiin. Eurooppalaisten maanviljelijöiden, lihateollisuuden, vähittäiskauppiaiden, tutkijoiden, eläinlääkäreiden ja eläinsuojelujärjestöjen edustajat hyväksyivät 15. joulukuuta 2010 eurooppalaisen julistuksen sikojen kirurgisen kastraation vaihtoehdoista , jossa he sitoutuivat vapaaehtoisesti luopumaan sikojen kirurgisesta kastroinnista Euroopassa 1. tammikuuta 2018 mennessä. Lisäksi sovittiin, että 1. tammikuuta 2012 alkaen sikojen kirurginen kastraatio on suoritettava menetelmillä, joissa eläimelle annetaan pitkävaikutteisia kipulääkkeitä ja/tai se nukutetaan. Välineet tavoitteiden saavuttamiseen kehitetään eurooppalaisen yhteistyön avulla, jolla myös varmistetaan kustannusten tasapuolinen jakaminen.