”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Jatkokysymys komission vastaukselle kysymykseen Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutuksista ihmisiin ja biosfääriin

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3997/06
Rebecca Harms (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE) ja Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) komissiolle

Aihe: Jatkokysymys komission vastaukselle kysymykseen Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutuksista ihmisiin ja biosfääriin

1. Koska komission teettämä tutkimus (11 523 euroa) Tšernobylin ydinonnettomuuden Euroopan unionin väestölle aiheuttamasta kokonaissäteilyannoksesta julkaistiin vuonna 1988, vain kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen, ja se esitettiin alustavana arviona Tšernobylin ydinreaktorionnettomuudesta johtuneen radioaktiivisen säteilyn vaikutuksista EU:n väestölle, ja koska tässä tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan vaikutuksia silloisissa 12:ssa EU:n jäsenvaltioissa, aikooko komissio nyt huolehtia seurantatutkimuksen tekemisestä, johon sisältyy myös arvio radioaktiivisesta laskeumasta niissä 13 uudessa jäsenvaltiossa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin tutkimuksen jälkeen?

2. Voiko komissio julkaista tällä hetkellä EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Japanissa toteuttavien niiden tärkeimpien tutkimusohjelmien nimet, joiden perusteella voidaan ymmärtää paremmin alhaisista säteilyannoksista aiheutuvia riskejä ja mitata niitä, sekä ilmoittaa tekijöiden ja laitosten nimet? Voiko komissio kertoa, miten paljon tukea on myönnetty kuhunkin hankkeeseen ja ilmoittaa kustakin tapauksesta, onko rahoitusta myönnetty säännösten mukaisen tarjouskilpailun perusteella?

3. Mitkä tutkimukset tukevat väitettä, jonka mukaan ”yli 80 % Tšernobylin ydinonnettomuuden kokonaissäteilyannoksesta on jo laskeutunut EU:n alueelle”? Voiko komissio määritellä sanan ”merkittävästi”, jota on käytetty vastauksen osassa, jossa todetaan, että ”metsäpalojen synnyttämä radioaktiivisten aineiden leijuma ei ole vaikuttanut eikä vaikuta merkittävästi tulevaisuudessa EU:n väestön altistumiseen säteilylle”?

4. Voiko komissio ilmoittaa, missä määrin ”tarvittavat toimenpiteet” neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 737/901 säädettyjen radioaktiivisen cesiumin enimmäistasojen noudattamiseksi saatettaessa yhteisön markkinoille tiettyjä tuotteita, kuten luonnonvaraista riistaa, luonnonvaraisia marjoja ja sieniä, koskevat myös luonnonvaraista riistaa, luonnonvaraisia marjoja ja sieniä, joita on saatavissa ja myydään 13 uudessa jäsenvaltiossa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin asetuksen hyväksymisen jälkeen?

E-3997/06FI
Komission jäsenen Janez Potocnikin komission puolesta antama vastaus
(25.10.2006)

1. Komissio ei aio teettää seurantatutkimusta. Atomisäteilyn vaikutuksia tutkiva Yhdistyneiden Kansakuntien tieteellinen komitea (Unscear) on jo laatinut arviot Tšernobylin onnettomuuden säteilyaltistuksesta koko pohjoisella pallonpuoliskolla ja sen jakautumisesta maittain ja alueittain.2 Joissakin uusissa jäsenvaltioissa on myös tehty kansallisia arvioita.

2. Alhaisten säteilyannosten tutkimus oli merkittävässä osassa Euratomin tutkimuksen viidennessä ja kuudennessa puiteohjelmassa3 ja tulee varmaan olemaan sitä myös seitsemännessä puiteohjelmassa. Yksityiskohtaiset tiedot näihin puiteohjelmiin kuuluvista hankkeista on julkaistu4 ja lisätietoja löytyy Internetistä.5 Komission tukiosuus tutkimuksen viidennessä puiteohjelmassa oli noin 23 miljoonaa euroa ja kuudennessa puiteohjelmassa 35 miljoonaa euroa. Kaikki rahoitetut hankkeet on valittu ehdotuspyyntöjen ja niiden arviointien perusteella.
Yhdysvaltojen energiaministeriön alhaisten säteilyannosten riskiohjelma kuvataan ministeriön webbisivuilla.6

3. Väite ”yli 80 % Tšernobylin ydinonnettomuuden kokonaissäteilyannoksesta on jo laskeutunut EU:n alueelle” perustuu julkaistuihin annosarvioihin.7
Radioaktiivisista laskeumista johtuva ulkoinen säteily ja saastuneiden elintarvikkeiden käyttö ovat EU:n väestön Tšernobylin onnettomuuden vuoksi saamaan säteilyyn selvästi eniten vaikuttavat tekijät. Tulipaloista tai muista syistä johtuvien hiukkasleijumien merkitys on niihin verrattuna hyvin pieni.

4. Komission vastauksissaan kirjallisiin kysymyksiin E-1414/06 8 ja P-1234/059 esittämä lausuma ”tarvittavista toimenpiteistä”, joita jäsenvaltioiden on toteutettava sen varmistamiseksi, ettei neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 737/9010 säädetyt radioaktiivisen cesiumin enimmäistasot ylity, perustuu 14. huhtikuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/274/Euratom 11kohtaan 1. Tämä suositus koskee joidenkin Euroopan unionista peräisin olevien luonnonvaraisten elintarviketuotteiden markkinoille saattamista. Komissio on saanut 14.4.2003 jälkeen vain neljä ilmoitusta tällaisista markkinoille saatetuista tuotteista, jotka ovat ylittäneet sallitut enimmäismäärät. Kolme ilmoituksista koski saksalaista villisikaa ja yksi puolalaisia sieniä. Kaikki ilmoitukset saatiin elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF)12 kautta.

1)EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1.

2)Sources and Effects of Ionising Radiation, Unscear 1988 Report to the General Assembly with Scientific Annexes, UN, 1988.

3)EYVL L 26, 1.2.1999 ja EYVL L 232, 29.8.2002.

4)Nuclear Fission and Radiation Protection Projects Selected for Funding 1992-2002, Jan 2002 and Euratom Research and Training Activities, Volumes I – III (EUR 21 228 , EUR 21 229 ja EUR 22 385 (ei vielä julkaistu)).

5)http://www.cordis.lu/fp5-euratom/src/lib_finalreports.htm ja http://europa.eu.int/comm/research/energy/fi/fi_pubs/article_1186_en.htm.

6)http://lowdose.tricity.wsu.edu/ and http://www.er.doe.gov/ober/LSD/lowdose.html

7)A preliminary assessment of the radiological impact of the Chernobyl reactor accident on the population of the European Community, 11 523 €, 1988. Sources and Effects of Ionising Radiation, Unscear 2000 Report to the General Assembly with Scientific Annexes, UN, 2000. Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience, Report of the Chernobyl Forum Expert Group ”Environment”, International Atomic Energy Agency (IAEA), 2006.

8)EUVL C ….

9)EUVL C ….

10)Neuvoston asetus (ETY) N:o 737/90, annettu 22.3.1990, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (EYVL L 82, 29.3.1990).

11)Komission suositus 2003/274/Euratom, annettu 14.4.2003, väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta (annettu tiedoksi asiakirjanumerolla K(2003) 510)(EYVL L 99).

12)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28.1.2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002).