”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Jätevesilietteiden ja virtsan käyttö maataloudessa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Vihreät/EFA) 01.10.2008

Aihe: Jätevesilietteiden ja virtsan käyttö maataloudessa

EU on rajoittanut maatalouden ja yhdyskuntien jätevesilietteiden käyttöä. Kuitenkin karjatalouden jätteitä voitaisiin käyttää nykyistä enemmän maatalouden lannoitteena, aiheuttamatta hygienia- ja muita haittoja. Tämä säästäisi resursseja ja vähentäisi myös kasvihuonekaasupäästöjä, koska nyt lantaa kuljetetaan jopa kaatopaikalle, jossa ne aiheuttavat huomattavat metaanipäästöt, ja samalla heitetään hukkaan arvokkaita ravinteita, jotka voitaisiin hyvin käyttää maataloudessa hyödyksi. Näiden ravinteiden tasapainoinen ja järkevä kierrättäminen vähentäisi keinolannoitteiden käyttöä ja tukisi siten maanviljelijöiden toimintaedellytyksiä etenkin nyt, kun teollisten lannoitteiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Maatalouden jätelietteen käytön lisäksi olisi perusteltua ryhtyä tukemaan erottelevia vessoja, joista saatavaa virtsaa voitaisiin myös käyttää lannoitteena. Tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi virtsan kadmiumpitoisuus on kymmenen kertaa alhaisempi kuin tavallisten lannoitteiden. Luomuviljelyn osalta esimerkiksi EU:n säädös 834/2007 rajoittaa virtsan käyttöä.

Aikooko komissio helpottaa maatalouden jätelietteen ja virtsan käyttöä maatalouden lannoitteena?

Suunnitteleeko komissio virtsan käytön rajoittamisen poistamista säädöksestä 834/2007?

E-5546/2008 
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
19.1.2009

Komission yleisenä tavoitteena orgaanisten lannoitteiden käytön osalta on hyödyntää niiden käytöstä saatavat edut ja minimoida riskit terveydelle ja ympäristölle. Tämän vuoksi komissio pyrkii helpottamaan puhdistamolietteen ja muiden orgaanisten lannoitteiden käyttöä maataloudessa. Terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien minimoimiseksi tällaisten lannoitteiden käytöstä on annettu useita säädöksiä.

Jätelainsäädäntöä(1) ei sovelleta lantaan ja maatalousjätteisiin. Orgaanisen lannoitteen käyttöä rajoitetaan kuitenkin muilla säädöksillä erityisesti vesien suojelemiseksi sekä ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi. Tällaisia säädöksiä ovat esimerkiksi puhdistamolietedirektiivi (86/278/ETY(2)), nitraattidirektiivi (91/676/ETY(3)), eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva asetus (1774/2002/EY(4)) sekä luonnonmukaista maataloustuotantoa koskeva asetus (834/2007/EY(5)). Eräitä näistä säädöksistä on tarkoitus tarkistaa tulevaisuudessa.

Direktiivillä 86/278/ETY säännellään puhdistamolietteen käyttöä maanviljelyssä niin, että voidaan ehkäistä haitalliset vaikutukset maaperään, kasvillisuuteen, eläimiin ja ihmisiin. Direktiivillä myös kannustetaan lietteen asianmukaiseen käyttöön maataloudessa. Komissio valmistelee parhaillaan arviota eri politiikkavaihtoehtojen vaikutuksista. Yhtenä vaihtoehtona on puhdistamolietteen lannoitekäytön helpottaminen. Tämän arvion tulosten perusteella komissio saattaa päätyä ehdottamaan asiaa koskevan lainsäädännön tarkistamista.

Direktiivillä 91/676/ETY säännellään lannan käyttöä vesien suojelemiseksi maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta. Siinä asetetaan rajat karjanlannan käytölle maatalousmaalla. Jäsenvaltioiden velvollisuus on laatia pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä koskevat toimintaohjelmat ja vahvistaa hyvän maatalouskäytännön mukaiset asiaa koskevat toimenpiteet. Pilaantumiselle alttiita alueita koskevat toimintaohjelmat ovat pakollisia. Toimenpiteet koskevat ennen kaikkea asianmukaista lannankäsittelyä ja varotoimia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Viljelijöiden velvollisuus on laatia lannoitussuunnitelmat, pitää kirjaa lannoitteiden käytöstä ja noudattaa lannan levityksen ja varastoinnin osalta määriteltyjä selkeitä menettelyjä lannan varastoimiseksi levityskieltoaikana. Direktiivissä säädetyllä lannan asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla edistetään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 täsmennetään eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämistä, käyttöä ja hävittämistä koskevat edellytykset. Asetusta sovelletaan myös lantaan ja virtsaan. Sen tarkoituksena on torjua mahdolliset riskit kansaterveydelle ja eläinten terveydelle, lieventää käsittelemättömällä lannalla käytävästä kaupasta mahdollisesti aiheutuvia riskejä sekä varmistaa, että lannan käsittelyyn sovelletaan tieteelliseen tietoon perustuvia asianmukaisia vaatimuksia. Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaan lantaa koskevia sääntöjä sovelletaan myös tuotantoeläinten virtsaan.

Edellä mainittuihin säädöksiin sisältyvien yleisten rajoitusten lisäksi rajoituksia aiheutuu luonnonmukaista tuotantoa koskevista periaatteista, joita vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 889/2008(6) liitteessä I. Näiden rajoitusten poistamiseksi ei ole tällä hetkellä suunnitelmia.

Komissio ei myöskään suunnittele toimia ihmisvirtsan käytön tukemiseksi maatalouden lannoitteena eikä aio muuttaa ihmisvirtsaa koskevia sääntöjä luonnonmukaisen tuotannon osalta (asetus 834/2007/EY).