”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Jäljityskoodit valokopiokoneissa ja lasertulostimissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi 08.11.2007

Aihe: Jäljityskoodit valokopiokoneissa ja lasertulostimissa

Useiden vuosien ajan lehtiartikkeleissa on kerrottu, että lukuisat Euroopan unionin kuluttajille myytävät valokopiokoneet ja lasertulostimet on varustettu rikostutkintaa helpottavalla jäljitysmekanismilla. Toiset valmistajat ovat myöntäneet tällaisen mekanismin olemassaolon, mutta toiset eivät. Lehtiartikkeleiden mukaan kyseiset laitteet muodostavat pienistä keltaisista pisteistä kuvion kaikkiin tulostettaviin asiakirjoihin. Näiden pisteistä muodostuvien kuvioiden avulla voidaan helpottaa kaikkien tällaisten asiakirjojen alkuperän määrittämistä. Jotkut valmistajat ovat ilmoittaneet, että kyseiset toimenpiteet otettiin käyttöön väärennösten ehkäisemiseksi. Valmistajat eivät ole ilmoittaneet julkisesti, miten jäljityskoodit toimivat tai mitä informaatiota koodataan.

Kansalaisyhteiskunnan teettämät viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että jotkut tulostimet ja valokopiokoneet koodaavat sarjanumeronsa sekä tulostuspäivämäärän ja -ajan kullekin sivulle ja että tämä informaatio on sekä yksityishenkilöiden että viranomaisten luettavissa. Joidenkin kuluttajien mielestä jäljityskoodien käyttö loukkaa heidän yksityisyyttään, ja he ovat turhaan pyytäneet valmistajia poistamaan kyseisen toiminnon.

Onko komissio tietoinen yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesta oikeudellisesta kehyksestä tai velvoitteista, jotka koskevat kyseisten jäljityskoodien käyttöä? Katsooko komissio, että valmistajien nykyiset käytännöt tässä suhteessa, kuluttajille annetut tiedot mukaan luettuina, ovat yhdenmukaisia tieto- ja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa?

E-5724/07FI
Franco Frattinin komission puolesta antama vastaus
(23.1.2008))

Komissio ei ole tietoinen yhteisön tai kansallisen tason lainsäädännöstä, joka koskisi värilasertulostimissa ja valokopiokoneissa olevia jäljitysmekanismeja.

Arvoisan parlamentin jäsenen kysymyksessä esiin tuoduissa tapauksissa tulostetun tai kopioidun materiaalin jäljittämisessä käytettävät tiedot eivät välttämättä sisällä henkilötietoja eli tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksilöä.

Siinä määrin kuin tietyillä laitteilla tulostetun tai kopioidun materiaalin avulla voidaan tunnistaa yksilöitä, tällainen tietojen käsittely voi loukata perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen ja yksityiselämään. Se saattaa loukata myös oikeutta henkilötietojen suojaan.

Yksityisyyden suoja on turvattu ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 artiklassa. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa määrätään yksityis- ja perhe-elämän, kodin sekä viestinnän suojasta ja 8 artiklassa henkilötietojen suojasta.

Henkilötietojen suoja on turvattu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY, jäljempänä ’tietosuojadirektiivi’ , jota sovelletaan riippumatta siitä, mitä teknologiaa henkilötietojen käsittelyssä käytetään.