”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevedet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 21.06.2007

Aihe: Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevedet

WWF Suomi julkaisi 18.6.07 tiedotteen, jonka mukaan suurin osa Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevesistä päätyy edelleen käsittelemättöminä mereen. Matkustajalaivat tuottavat Itämerellä vuosittain noin 1,6 miljardia ”harmaata” jätevettä, joka on pääasiassa pesuvettä. Merkittävä osa siitä lasketaan Itämereen sellaisenaan. Myös osa ”mustasta” jätevedestä eli käymäläjätevedestä, lasketaan puhdistamatta mereen. Alusten jätevesien vuotuiseksi ravinnemääräksi on laskettu noin 460 tonnia typpeä ja 150 tonnia fosforia.

Kansainvälisillä merialueilla tällaiset päästöt ovat vielä sallittuja ja vain valitettavan harva varustamo on vapaaehtoisesti sitoutunut hoitamaan jätevetensä asianmukaisesti, joko aluksella tai satamassa toimittamalla laivan jätevesi viemäriverkostoon.

Itämeri on IMO:ssa luokiteltu erityisen haavoittuvaksi merialueeksi. Sen pahin ympäristöongelma on rehevöityminen, ja Itämerta rehevöittävien päästöjen vähentäminen on hyvin tärkeää. Onko komissio tietoinen siitä, että matkustajalaivojen jätevesipäästöt osaltaan pahentavat Itämeren rehevöitymistä? Suunnitteleeko komissio lainsäädäntöä, jolla EU-maiden satamiin saapuvat matkustajalaivat velvoitettaisiin keräämään jätevedet ja toimittamaan ne satamissa asianmukaiseen jäteveden käsittelyyn?

 

E-3420/07FI
Jacques Barrot’n komission puolesta antama vastaus
(13.9.2007)

Direktiivin 2000/59/EY mukaan jäsenvaltioilla on 28. syyskuuta 2004 alkaen velvoite asettaa satamissa käyttöön jätevesien vastaanottolaitteet, jotka on mukautettu satamissa tavanomaisesti käyvien alusten tarpeisiin. Direktiivin 2000/59/EY nojalla jäsenvaltiot voivat lisäksi soveltaa jätevesien toimittamista koskevia tiukempia sääntöjä. Komissio on lisäksi käynnistänyt komitologiamenettelynä direktiivin liitteen II muuttamisen, jotta alusten päälliköt ilmoittaisivat ennakolta aikomuksestaan purkaa jätevesiä eurooppalaisissa satamissa.

Jäteveden mereen päästämisen osalta jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisiä sääntöjä. Kansainvälisen Marpol 73/78 -yleissopimuksen liite IV koskee alusten jätevesien aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä, ja sen mukaan käsittelemätöntä, hienontamatonta ja desinfioimatonta jätevettä voidaan päästää mereen yli 12 meripeninkulman päässä lähimmästä maasta.

Komissio on tietoinen siitä, että matkustaja-alusten jätevedet pahentavat Itämeren rehevöitymistä. Komissio onkin kannattanut Itämeren nimeämistä erityisen herkäksi merialueeksi IMO:ssa , ja se voisi kannattaa asianomaisten rannikkojäsenvaltioiden mahdollisia aloitteita , jotta IMO:ssa ehdotettaisiin jäteveden mereen päästämistä koskevia tiukempia sääntöjä.

Direktiivin 2000/59/EY täytäntöönpanoa tarkastellaan parhaillaan uudelleen, ja komissio on tässä yhteydessä valmis tarkastelemaan, kuinka toteuttamiskelpoista ja perusteltua yhteisön tasolla olisi ottaa käyttöön tiukemmat säännöt matkustaja-alusten käsittelemättömien jätevesien toimittamisesta satamiin.