12.3.2007
0029/2007
KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 116 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Caroline Lucas, Mojca Drcar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi ja Jens Holm hehkulamppujen myynnin kieltämiseen Euroopan unionissa
Raukeamispäivä: 12.6.2007

Kirjallinen kannanotto hehkulamppujen myynnin kieltämiseen Euroopan unionissa

Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 116 artiklan,
A. ottaa huomioon, että energiansäästö on olennainen osa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja energian toimitusvarmuuden parantamista koskevaa EU:n strategiaa,
B. ottaa huomioon, että nykyisin 80 prosentissa tapauksista asuntojen valaisemiseen käytetään erittäin tehottomia hehkulamppuja, jotka muuntavat vain 5 prosenttia käytetystä energiasta valoksi,
C. katsoo, että kyseiset hehkulamput voitaisiin korvata pikaisesti, jolloin EU:n alueella polttoainekustannukset vähenisivät 5–8 miljardia euroa ja hiilidioksidipäästöt pienenisivät noin 20 miljoonaa tonnia,
D. ottaa huomioon, että lainsäädännön avulla hehkulamppujen kieltämiseen tähtäävä maailmanlaajuinen liike kasvaa ja että siihen ovat liittyneet Kuuba (toukokuussa 2006), Venezuela (marraskuussa 2006), Kalifornia (helmikuussa 2007), Australia (helmikuussa 2007) ja Ontario (helmikuussa 2007),
1. kehottaa komissiota antamaan lainsäädäntöä hehkulamppujen myynnin kieltämiseksi Euroopan unionissa vuoteen 2010 mennessä;
2. kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään EU:n tukemina välittömästi julkisia tiedotuskampanjoita tehokkaiden valaistusjärjestelmien taloudellisista eduista ja ympäristöä koskevista eduista ja maksimoimaan nykyisen lainsäädännön hehkulamppujen asteittaisen käytöstä poistamisen helpottamiseksi;
3. kehottaa komissiota käyttämään apuna ehdotusta uudesta energiatehokkuutta koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta maailmanlaajuisen hehkulamppujen käyttökiellon aikaansaamiseksi;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle ja jäsenvaltioille.