”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ihmisapinat

Kirjallinen kysymys komissiolle
01.05.2005

Aihe: Ihmisapinat

esittäjä(t): Caroline Jackson (PPE-DE), Jillian Evans (Verts/ALE), Dorette Corbey (PSE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)

Ottaen huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman (P5_TA(2004)0019) laittomasta bushmeat-kaupasta, sen, että Euroopan unioni rahoitti CITES-sopimusta ihmisapinoiden suojelusta ja kaupasta edistääkseen näiden lajien ja niiden uhanalaisen elinympäristön suojelua sekä olemassa olevat EY:n tukimekanismit kehitysmaiden ympäristön suojelemiseksi.

Kysyn seuraavaa: voiko komissio selventää, mitä aloitteita se on tehnyt tai aikoo tehdä uhanalaisilla alueilla ihmisapinoiden suojelemiseksi?

E-1609/05FI
Louis Michelin komission puolesta antama vastaus
(14. Kesäkuuta 2005)

Jatkona vuosien 2003 ja 2004 ehdotuspyynnölle ”Ympäristö kehitysmaissa” -ohjelmasta ja ”Trooppiset metsät ja muut metsät kehitysmaissa” -ohjelmasta (budjettikohta 21 02 05) Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) on tehnyt avustushakemuksen ihmisapinoita koskevasta ehdotuksesta (otsikko: “Metsävarojen ja metsässä asuvien alkuperäiskansojen toimeentulon säilyttäminen ihmisapinoiden suojelemisella alueelle ominaisina lajeina”). Komissio on päättänyt myöntää 2 400 000 euron enimmäismäärän edellä mainittuun hankkeeseen. Tämän vuoksi komission ja YK:n ympäristöohjelman välistä avustussopimusta laaditaan parhaillaan. Sopimus aiotaan panna täytäntöön ja toimet aloittaa vuoden 2005 jälkipuoliskolla.

Ihmisapinoiden eloonjäämishankkeella (Great Apes Survival Project, GRASP), johon kyseinen toimii kuuluu, painotetaan metsien merkitystä kansainvälisellä tasolla keskittymällä trooppisille metsille ominaisten lajien (ihmisapinat) suojeluun ja edistetään kansallisia suunnittelutoimia kyseisten elinympäristöjen suojelemiseksi. GRASP on sitoutunut köyhien maiden asemaa edistävään suojeluun, luonnonvarojen kestävään hallintaan, metsistä riippuvaisten kansojen oikeuksiin ja etujen suuntaamiseen metsien lähellä asuville paikallisyhteisöille. Strategisella tasolla GRASP-aloitteella avustetaan kohderyhmiä niiden tehtävien hoitamisessa. Sillä myös autetaan kansallisia ja kansainvälisiä vaikuttajia ymmärtämään suojelun ja kestävän kehityksen oleellista merkitystä.

Valittava hanke toteutetaan 23 Afrikan valtiosssa ja Kaakkois-Aasiassa (Indonesia), joissa ihmisapinat elävät vielä luonnossa. Erityistoimia toteutetaan kolmella suojelualueella (Tanjung Puttingin kansallispuistossa Indonesiassa; Mt Tsiaberimussa, Virungan kansallispuistossa Kongon demokraattisessa tasavallassa; Djan biosfäärin suojelualueella Kamerunissa). Hankkeeseen kuuluu maailmanlaajuinen ja alueidenvälinen osatekijä: ihmisapinoiden asemaa käsittelevä hallitustenvälinen kokous, joka tarjoaa poliittisille päättäjille keskitetyn mahdollisuuden ryhtyä yhteistyöhön hankkeen kehittäjien ja rahoittajien kanssa. Nämä voivat avustaa päättäjiä politiikan toteuttamisessa. Tekniset tukiryhmät helpottavat kansallisten luontopolitiikan kehittäjien ja toteuttajien työtä tarjoamalla niille niiden todennäköisesti tarvitsemia tietoja, asiantuntemusta ja voimavaroja.

Hankkeen tarkoituksena on edistää, kehittää ja toteuttaa alueidenvälisiä köyhien maiden asemaa edistäviä suojelustrategioita ihmisapinoiden asuttamissa metsissä järjestämällä kansainvälistä yhteistyötä, tukemalla kansallisten hallitusten toimia ja toteuttamalla esimerkillisiä kenttähankkeita. Tavoitteena on hankkia laajaa kansainvälistä tukea korkean tason hallitustenvälisellä kokouksella, jossa sekä ihmisapinoiden asuinalueina toimivat valtiot että avunantajavaltiot ovat edustettuina yhdessä monien muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeella edistetään samanaikaisesti köyhien maiden asemaa edistävien, kansallisten ihmisapinoiden suojelusuunnitelmien, ns. kansallisten ihmisapinoiden eloonjäämissuunnitelmien, laatimista valtaosalle ihmisapinoiden asuinalueina toimivista valtioista. Hankkeella lisätään myös kapasiteettia suunnitelmien toteuttamiseksi. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, metsästä elantonsa saavien väestönosien osallistuminen metsäpolitiikkaan on oleellista.

Hallitustenvälisten kokoukset on tarkoitettu ministereille ja johtaville hallintovirkamiehille ihmisapinoiden asuinalueina toimivissa valtioissa ja avunantajavaltioissa, päättäjille muissa elimissä sekä kansainvälisille kansalaisjärjestöille. Vastaavasti teknisten tukiryhmien työ kohdistuu metsien ja luonnon hallinnasta vastaaviin viranomaisiin ihmisapinoiden asuinalueina toimivissa valtioissa.

Odotettavissa olevat tulokset ovat seuraavat:

1) Kansainvälisen huomion kiinnittäminen ihmisapinoita uhkaavaan suojelun puutteeseen ja  tarpeeseen puuttua asiaan ympäristön kannalta, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla sekä sopivien aloitteiden rahoituksen edistäminen.

2) Toimien seuranta kansallisella tasolla. Ihmisapinoiden asuttamien metsien potentiaalista arvoa edistetään sekä paikallisella että kansallisella tasolla, ja kyseisten luonnonvarojen kestävän käytön kokonaisvaltaista suunnittelua edistetään ja helpotetaan.