”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Geenimuunnellun perunan EH92-527-1:n vaikutus kuluttajien ja eläinten terveyteen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi 28.2.2008

Aihe: Geenimuunnellun perunan EH92-527-1:n vaikutus kuluttajien ja eläinten terveyteen

Saksalainen yritys BASF on hakenut lupaa geenimuunnellun perunan EH92-527-1 tuomiseen markkinoille. Ko. peruna sisältämä nptII-geeni aiheuttaa vastustuskyvyn tietyille antibiooteille (kanamysiini-, neomysiini- ja genetisiini), joita käytetään mm. gram-negatiivisten bakteerien aiheuttamien sairauksien ja tuberkuloosin hoitoon.

Euroopan lääkeainevirasto EMEA vastusti luvan myöntämistä kyseiselle GM-perunalle nptII-antibioottiresistenssigeenin vuoksi. Lausunnossaan EMEA lausunnossaan toteaa tämän geenin vaikutuksen mainittuihin antibiootteihin olevan suurempi kuin EFSA aiemmassa lausunnossaan on todennut:

”The Committees therefore concluded that neomycin, and kanamycin, are of importance for veterinary and human use and that their current and potential future use cannot be classified as of no or only minor therapeutic relevance.”

EFSA ja komissio ovat puoltaneet lupahakemusta huolimatta EMEA:n lausunnosta ja siitä, että direktiivin 2001/18 mukaan antibioottiresistenssigeenien käytöstä GM-organismien merkkigeeneinä olisi tullut luopua joulukuuhun 2004 mennessä.

Komissio ei ole neuvostolle toimittamissaan dokumenteissa kertonut EMEA:n lausunnon sisällöstä. Neuvostossa ei saavutettu määräenemmistöä kummallekaan kannalle, joten asia siirtyi komission päätettäväksi.

Miten komissio perustelee ensinnäkin sitä, että se on esittänyt luvan myöntämistä GMO:lle, joka sisältää antibioottiresistenssigeenin, vaikka voimassaolevan lain mukaan niistä olisi jo pitänyt luopua, ja huolimatta EMEA:n kielteisestä kannasta; ja toiseksi sitä, että komissio ei ole asiaa koskevissa dokumenteissa kertonut neuvostolle EMEA:n varauksellisesta kannasta?

E-1416/08FI
Androulla Vassilioun komission puolesta antama vastaus
(26.5.2008)

Direktiivin 2001/18/EY mukaan jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että muuntogeeniset organismit (GMO), jotka sisältävät ihmisten ja eläinten hoidossa käytettäville antibiooteille resistenssiä ilmentäviä geenejä, ”otetaan erityisesti huomioon ympäristöriskien arvioinnissa, jotta GMO:eista voitaisiin tunnistaa ja poistaa sellaiset antibiootti-resistenssimarkkerit, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle”.

Edellä esitetyn ja Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaiseman raportin perusteella, jonka mukaan kanamysiiniä ja neomysiiniä pidetään ratkaisevan tärkeinä antibakteerisina aineina ihmislääketieteessä ja muihin kuin ihmisiin kohdistuvissa riskinhallintastrategioissa, komissio päätti pyytää lausuntoa nptII-geenin turvallisuudesta Euroopan lääkearviointivirastolta ja myöhemmin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta (EFSA), joka antoi vuonna 2004 lausunnon antibioottiresistenssigeeneistä muuntogeenisissä kasveissa ja vuonna 2005 muuntogeenisen tärkkelysperunan EH92-527 markkinoille saattamisesta. Asia saatiin päätökseen, kun muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta antoi lausuntonsa 22–23. maaliskuuta 2007. Tässä lausunnossa EFSA antoi myönteisen arvion kyseisen markkerigeenin käytöstä ja lisäselvityksiä arviointinsa perusteista. Se ilmoitti ottaneensa arvioinnissaan huomioon Euroopan lääkearviointiviraston lausunnon niiden antibioottien merkityksestä, joille nptII-geeni aiheuttaa resistenssin.

Harkittuaan huolellisesti kaikkia käytettävissä olevia tietoja komissio päätti ehdottaa luvan myöntämistä tämän geenin sisältämille muuntogeenisille organismeille. Koska kyseisestä asiasta on kuitenkin äskettäin tullut esille täydentävää tieteellistä tietoa, komissio päätti pyytää EFSAlta tieteellistä lausuntoa, jonka valmistumista komissio parhaillaan odottaa.