”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Fennovoiman ydinvoimalan vaikutus Tornionjoen lohikantaan

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi ja Isabella Lövin 12.11.2010 (Verts/ALE)

Eräiden suomalaisten sähköyhtiöiden, suurten sähkönkuluttajien ja sähköyhtiö E.ONin yhteisyritys Fennovoima suunnittelee uuden ydinvoimalan rakentamista Pohjois-Suomeen. Yksi ydinvoimalan mahdollisista sijaintipaikoista on Simon kunta Pohjois-Suomessa. Suunniteltu sijaintipaikka olisi Pohjanlahden rannikolla Karsikkoniemessä.

Noin kolmen kilometrin päässä Karsikkoniemestä olevassa saaristossa sijaitsee Natura 2000  alue. Alue on tärkeä osa Pohjanlahden lohen vaellusreittiä, joka kulkee Pohjanlahdelta lohen lisääntymispaikoille Tornionjokeen.

Ruotsin ja Suomen välinen Tornionjoki kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon ja on Itämeren vesistöalueen suurin joki, jossa on luonnonvaraisia lohia. Tornionjoen lohikanta muodostaa noin kolmanneksen koko Itämeren luonnonlohikannasta. Luonnonlohi on suojeltu luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY nojalla. Suomelle on kuitenkin myönnetty poikkeuksia sellaisten kalalajien osalta, lohi mukaan luettuna, joille yleensä pitäisi osoittaa suojelutoimien alueita luontotyyppidirektiivin mukaisesti. Niinpä Suomen ei tarvitse suojella direktiivin nojalla lohta samalla tavalla kuin muita lajeja. Ruotsille ei ole myönnetty vastaavaa poikkeusta.

Ydinvoimalan mahdolliset vaikutukset lohikantaan samoin kuin muihin kalakantoihin (esimerkiksi ahvenkantaan) on mainittu melko lyhyesti Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointiraportissa, kun taas jotkut luontotyyppidirektiivin nojalla suojeltavat kasvilajit saavat merkittävästi enemmän huomiota. Vaikutustenarviointiraportissa todetaan muun muassa, että vaikka lohi onkin kylmän veden laji, lauhdevoimalan jäähdytysveden aiheuttamalla veden lämpötilan nousulla on vain vähäisiä vaikutuksia loheen. Lämpötilan nousun arvioidaan olevan 18,2–40,4 neliökilometrin alueella vähintään 1 °C ja paikoitellen jopa 12,2 °C.

Suomella ei ole velvollisuutta suojella lohta luontotyyppidirektiivin mukaisesti, mutta Ruotsille ei ole myönnetty vastaavaa poikkeusta. Tornionjoki on rajajoki ja sen lohikanta kuuluu yhtäläisesti molemmille maille. Katsooko komissio, että suunnitellun ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointi on riittävä Tornionjoen lohien osalta?

Janez Potočnikin komission puolesta antama vastaus
3.2.2011

Lohi (Salmo salar) on luontodirektiivin (92/43/ETY)  liitteessä II ja liitteessä V olevassa a osassa mainittu kalalaji. Direktiivin liitteessä II luetellaan ne yhteisön kannalta tärkeät eläin- ja kasvilajit, joiden suojelu edellyttää erityisten suojelualueiden nimeämistä (Natura 2000 -alueet). Lohen osalta nämä alueet on nimettävä vain makean veden ympäristöissä. Lohta ei kuitenkaan mainita liitteessä II Suomen osalta, joten direktiivi ei velvoita Suomea nimeämään lohta koskevia alueita.

Kaikki sellaiset suunnitelmat tai hankkeet, joilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin, on arvioitava asianmukaisesti näiden vaikutusten osalta. Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa säädetään suunnitelmien ja hankkeiden arvioinnista.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa neuvoston direktiivi 85/337/EY , sellaisena kuin se on muutettuna, edellytetään tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia.

YVA-lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennen luvan myöntämistä todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavat hankkeet arvioidaan asianmukaisesti. YVA-direktiivissä säädetään myös rajat ylittävästä kuulemisesta, jos hankkeen vaikutukset voivat ulottua toisen jäsenvaltion alueelle.

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan säännösten ensimmäinen osa, niin sanottu arviointi, toteutetaan hankkeeseen liittyvien YVA-asiakirjojen muodossa.

Parlamentin jäsenen mainitseman hankkeen osalta on siis suoritettu ympäristövaikutusten arviointi, jossa on käsitelty kyseessä olevalle lohikannalle mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia. Jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa, että tiedot, jotka hankkeen toteuttajan YVA-direktiivin 5 artiklan mukaisesti toimittaa asianmukaisissa ympäristöraporteissa (mm. ympäristöön liittyvät tiedot) ovat riittävät ja kattavat.

Ympäristövaikutusten arvioinnista käytettävissä olevien tietojen ja edellä mainitun perusteella komissiolla ei ole perusteita katsoa, että hankkeesta aiheutuisi lohelle tai sen vaellukselle muita vaikutuksia kuin YVA-asiakirjoissa mainitut vaikutukset. Näin ollen komissio katsoo, että arviointi on riittävä.

Lisäksi haluamme ilmoittaa parlamentin jäsenelle, että komissio laatii parhaillaan yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa lohta koskevaa monivuotista hoito-ohjelmaa, jolla on tarkoitus parantaa Itämeren lohen hoitoa ja kantojen elvyttämistä.