”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU:n laajuisen pantin luominen juomatölkeille ja muovisille juomapulloille, jotka eivät kelpaa uudelleen täytettäviksi

Kirjallinen kysymys komissiolle

12.02.2005

Aihe: EU:n laajuisen pantin luominen juomatölkeille ja muovisille juomapulloille, jotka eivät kelpaa uudelleen täytettäviksi

Komissio valmistelee parlamentille ja neuvostolle raporttia pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin 94/62/EC[1] toimeenpanosta. Direktiivin 6 artiklan mukaan raportissa tulee muun muassa arvioida, miten voidaan vahvistaa jätteiden synnyn ehkäisemistä ja pakkausten uudelleenkäyttöä, ja tarpeen mukaan raporttiin tulee liittää ehdotuksia direktiivin uudistamisesta.

Paras tapa vähentää pakkausjätettä on vähentää tarpeetonta pakkaamista. Ympäristön kannalta seuraavaksi paras vaihtoehto on pakkausten uudelleenkäyttö ja -täyttö. Silloin kun nämä eivät ole mahdollisia, myös pakkausten sisältämän materiaalin uudelleenkäytöllä voidaan vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää.

Suomessa on kohtalaisen hyvin toimiva metallisten juomatölkkien panttijärjestelmä, jonka ansiosta merkittävä osa (vuonna 2003 85 %) myydyistä tölkeistä palautetaan. EU:n laajenemisen myötä kasvanut ongelma on, että maahan tuodaan laivoilta ja muista EU-maista juomatölkkejä, joiden hintaan ei sisälly panttia ja joiden palauttamiseen kuluttajilla ei ole kannustetta. Ongelma on erityisen suuri Ahvenanmaalla, jonne päätyy suuria määriä laivoilta ostettua olutta. Suomessa on valmisteilla myös uudelleentäyttöön kelpaamattomien muovisten juomapullojen panttijärjestelmä, joka myös on vaarassa ”vuotaa” tuontipakkausten osalta.

Uudelleentäytettävien juomapakkausten panttijärjestelmien tulee olla kansallisia, koska ei ole järkevää kuljettaa tyhjiä pulloja maasta toiseen. Sen sijaan materiaalina hyödynnettäville metallisille ja muovisille juomapakkauksille olisi mahdollista säätää EU:n laajuinen pantti, joka rohkaisisi kuluttajia palauttamaan pakkaukset riippumatta siitä, mistä EU-maasta ne on ostettu. Tämä olisi johdonmukaista, kun sisämarkkinalainsäädäntö on lisännyt juomapakkausten kuljettamista maasta toiseen.

Suunnitteleeko komissio materiaalina hyödynnettävien juomapakkausten EU:n laajuista panttia, jotta loppusijoitukseen ja myös ympäristöä roskaamaan päätyvien juomapakkausten määrää voitaisiin vähentää?

[1]     EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

E-0379/55FI
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
(22 maaliskuuta 2005)

Tällä hetkellä komissiolla ei ole suunnitelmia EU:n laajuisen panttijärjestelmän luomisesta juomapakkauksia varten. Direktiivin 2004/12/EY[1] 6 artiklan 8 kohdan mukaisesti komission aikomuksena on kuitenkin esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa käsitellään muiden muassa uusia ennaltaehkäiseviä toimia pakkausten ympäristövaikutusten vähentämiseksi niin tehokkaasti kuin mahdollista vaikuttamatta pakkausten varsinaisiin tehtäviin. Uudelleenkäyttöä sekä erityisesti uudelleenkäytön ja kierrätyksen kustannusten ja hyötyjen vertailua pyritään kannustamaan.  Vielä ei ole tehty mitään päätöstä siitä, tullaanko näihin toimiin sisällyttämään EU:n laajuisen, juomapakkauksia koskevan panttijärjestelmän mahdollisuus.

[1]     Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta (EUVL L 47, 18.2.2004).