”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Älykkäiden energiaverkkojen käyttöönottoon liittyvä standardi EN55022

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
esittäjät: Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE), Fiona Hall (ALDE), Satu Hassi (Verts/ALE), Pilar del Castillo Vera (PPE-DE) ja Erika Mann (PSE) 2.4.2009

Aihe: Älykkäiden energiaverkkojen käyttöönottoon liittyvä standardi EN55022

Eurooppalaiseen standardiin EN55022 hiljattain tehdyt muutokset vaarantavat sähköverkon tiedonsiirtoteknologioiden tulevaisuuden määrittämällä keinotekoisen alhaiset sähkömagneettiset säteilyrajat, jotka estävät sähköverkon tiedonsiirtolaitteiden tuomisen EU:n markkinoille lokakuusta 2009 lähtien. Sähköverkon tiedonsiirtoteknologioiden avulla voidaan käyttää tärkeitä sovelluksia, muun muassa kustannustehokkaita älykkäiden energiaverkkojen teknologioita, koska niiden kapasiteetilla voidaan varmistaa energiaverkon tehokkaampi hallinta, integroida uudistuvia energialähteitä ja mahdollistaa kestävä kuluttajakäyttäytyminen. Älykkäiden energiaverkkojen teknologiaa tuetaan EU:n strategisessa energiateknologiasuunnitelmassa ja se voi osaltaan auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan Euroopan unionin ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumukset (20-20-20).

Mihin toimiin komissio ryhtyy varmistaakseen, että standardin muutokset eivät haittaa sähköverkon tiedonsiirtoteknologioiden käyttöönottoa lokakuusta 2009 lähtien?

Voiko komissio vahvistaa, että se aikoo valvoa CENELEC:in asianomaisen työryhmän päätöksentekoprosessia varmistaakseen, että päätöksentekoprosessi vastaa direktiivissä 98/34/EY  määritettyjä avoimuuden vaatimuksia?

Onko komissio yhtä mieltä siitä, että olisi tarpeen säilyttää olemassa oleva standardi EN55022:1998 sen voimassaolon päättymisajankohdan eli lokakuun 2009 jälkeen, jotta asiaankuuluvilla sidosryhmillä olisi aikaa yhdessä tarkastella vuonna 2006 tehtyjen muutosten vaikutuksia ja jotta CENELEC:in työryhmä, joka on perustettu tätä tarkoitusta varten, voisi viimeistellä työnsä?

Onko komissio yhtä mieltä siitä, että jos standardi EN55022:2006 jää ainoaksi tavaksi osoittaa tuotteiden vaatimustenmukaisuus lokakuusta 2009 lähtien, tämä vaikuttaa kohtuuttomasti sähköverkon tiedonsiirtoteknologioihin aikana, jona Euroopalle on tärkeää, että kaikki soveltuvat teknologiat ovat saatavilla, jotta EU voi täyttää ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa ja olla kilpailukykyinen miljardien eurojen arvoisella älykkäiden energiaverkkojen alalla?

E-2260/09FI
Günter Verheugenin komission puolesta antama vastaus
(12.6.2009)

Komissio yhtyy parlamentin jäsenen arvioon, että sähköverkon tiedonsiirtoteknologia on lupaavaa teknologiaa, jonka avulla voidaan käyttää monia merkittäviä sovelluksia. Tällainen on esimerkiksi yksi vaihtoehtoisista sovelluksista, joilla varmistetaan tiedonsiirto älykkäiden energiaverkkojen osien välillä. Komissio on myös samaa mieltä siitä, ettei kyseisen teknologian kehitystä saisi aiheetta ehkäistä.

Sähköverkon tiedonsiirtoteknologiaan sovelletaan sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (1) nojalla julkaistua eurooppalaista standardia EN 55022. Nykytilanteessa standardista voidaan käyttää sekä vuoden 1998 että vuoden 2006 versiota. Vuoden 1998 versio on tarkoitus kumota lokakuussa 2009, minkä jälkeen vaatimustenmukaisuus arvioidaan yksinomaan vuoden 2006 version perusteella.

Aiemmin sähköverkon tiedonsiirtoteknologiaan liittyviä selvitettäviä tapauksia ei ole ollut merkittävästi, mutta vuoden 2006 standardilla asetetaan tiukat rajat kyseisille teknologioille. Parhaillaan ollaan kuitenkin kehittämässä sähköverkon tiedonsiirtoteknologioihin sopivia uusia lupaavia verkkostandardeja osana standardointityötä, joka liittyy komission CENELECille antamaan toimeksiantoon laatia standardit mieluummin sähköverkoista kuin voimalaitoksista peräisin olevalle säteilylle.

Tästä syystä komissio aikoo kuulla jäsenvaltioiden ja sidosryhmien näkemyksiä nykyisestä tilanteesta johtuvista seurauksista sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan direktiiviin liittyvän työryhmän kokoontuessa 30. kesäkuuta 2009. Yksi mahdollisuus olisi pitää vuoden 1998 standardi voimassa pidempään, kunnes sähköverkon tiedonsiirtoteknologiaan sopivat uudet verkkostandardit on hyväksytty lopullisesti. Toinen vaihtoehto olisi muuttaa vuoden 2006 standardia siten, etteivät siinä annetut rajoitukset hankaloita kohtuuttomasti sähköverkon tiedonsiirtoteknologian käyttöä.

Mitä tulee CENELECin menettelyjen avoimuuteen, komissio ei ole saanut viitteitä siitä, etteikö kaikilla alan toimijoilla olisi ollut mahdollisuutta tutustua standardin tarkistukseen johtaneisiin prosesseihin. Ne ovat olleet direktiivissä 98/34/EY (2) säädettyjen avoimuusvaatimusten mukaisia.

 1.  Direktiivi 2004/108/EY, annettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta, EUVL L 390, 31.12.2004.

2.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä, EYVL L 204, 21.7.1998.