Muutosehdotus  161
 
Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, jossa määrätään tuensaajien julkistamisesta: 
 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maataloustukirahaston ja maaseuturahastontuensaajat julkaistaan vuosittain jälkikäteen. Julkaisussa on oltava seuraavat tiedot:
 
(a) sen estämättä, mitä tämän asetuksen 110 b artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, tuensaajien nimet seuraavasti:
(i) etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat luonnollisia henkilöitä;
(ii) täydellinen virallinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaajat ovat oikeushenkilöitä, jotka ovat asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan itsenäisiä oikeushenkilöitä;
(iii) yhdistyksen täydellinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, kun tuensaajat ovat yhdistyksiä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä;
(b) kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, tarvittaessa kunnan postinumero tai sen osa;
(c) kuhunkin maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta rahoitettuun toimenpiteeseen liittyvät, kunkin tuensaajan asianomaisena varainhoitovuonna saamat tukimäärät;
(d) maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta rahoitettujen toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, missä toimenpiteessä c alakohdassa tarkoitettu tuki on myönnetty.
 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan yhdellä jäsenvaltiokohtaisella www-sivustolla. Tiedot on pidettävä saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä julkaisusta.
2. Kun kyseessä ovat 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuihin maataloustukirahastosta rahoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät tuet, julkaistavat määrät ovat julkisen tuen kokonaismääriä, joihin sisältyvät sekä unionin että kansalliset maksuosuudet.
 
Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa
 
Vastaan: Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi
 
Poissa: Manner
 
Muutosehdotus eli julkisamisvelvoitteen poisto hylätty äänin 243-389.
 
Katso 13.3. nimenhuutoäänestysten pöytäkirja s. 389-390:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130313%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI
 
 
Muutosesitys 162
 
Poistetaan kohta, jossa tuensaajien julkistamiselle asetetaan kynnys. Kynnyksen alle jääviä tuensaajien nimiä ei julkistettaisi.
 
Jos tuensaajan jonakin vuonna saaman tuen määrä on enintään jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o DP/xxx 49 artiklan mukaisesti vahvistama määrä, kyseinen jäsenvaltio ei julkaise kyseisen tuensaajan nimeä, josta säädetään tämän asetuksen 110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa.
 
Komissio julkaisee jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o DP/xxx 49 artiklan mukaisesti vahvistamat määrät, jotka on annettu komissiolle tiedoksi kyseisen asetuksen mukaisesti, 110 d artiklan nojalla vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
 
Tämän artiklan ensimmäistä kohtaa sovellettaessa jäsenvaltion on julkaistava 110 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot siten, että tuensaajalle annetaan tunnuskoodi. Jäsenvaltion on päätettävä koodin muodosta.
 
Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Cronberg, Hassi
 
Vastaan: Jaakonsaari, Repo
 
Muutosesitys hyväksyttiin äänin 425-219.
 
Katso 13.3. nimenhuutoäänestysten pöytäkirja s. 391-392:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130313%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI